This page contains a Flash digital edition of a book.
of niet verbreden?


IS WOORDVOERDER VAN KERNGROEP RING UTRECHT EN LAAT LUNETTEN NIET STIKKEN


JOHN BUITINK


“Bij de verbreding van de Ring Utrecht is een duurzame oplossing een van de leidmotieven. Duurzaam in de betekenis van nu de grootst mogelijke uitbreiding realiseren, zo- dat we in lengte van jaren voldoende ruimte hebben om het verkeer ook tij- dens de grootste drukte met zeker 50 km per uur door te kunnen laten rij- den. We weten nu al dat dit niet gaat lukken.”


“De bevindingen van de commissie MER leren ons dat het OTB/mer de grondslag is voor de vaststelling dat, direct na de verbreding, fi les op verschillende plaat- sen op de ring terugkeren. Een schat- ting is dat na 2030 de fi les er niet minder om zijn dan vandaag de dag. Vier jaar na zes jaar verbouwing en een uitgave van minimaal 1.2 miljard euro is de winst al verdampt. Eén van de oorzaken, zoals het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbe- leid (KiM) ons vertelt, is dat gemiddeld 40 procent van de groei van het autogebruik louter komt door toename van de capa- citeit op snelwegen. Een zeer nadelig ef- fect, voor iedere gebruiker, van meer ver- keer op de snelweg, is dat de toegang tot de stad en woonwijken stagneert. Meer automobiliteit in de stad is om redenen van een gezond woonklimaat niet wen- selijk en door ruimtegebrek geen alterna- tief.”


“Daarnaast onderscheidt de Ring Utrecht zich van andere projecten vanwege de


bijzondere folieconstructie van het ver- laagde deel van de weg. Vooralsnog is er geen bewezen techniek bekend om hier de verbreding uit te voeren. Een vol- gend debacle, voor overheid en bedrijfs- leven, ligt aan onze voeten. Slechts één stap van ons verwijderd nu een TB-be- sluit aanstaande is.”


“Niet voor niets is oorspronkelijk als voor- waarde gesteld, alleen beproefde tech- nieken te gebruiken om risico´s, kosten en opleverdatum in de hand te kunnen houden. Nu die voorwaarde de uitvoe- ring van de verbreding onmogelijk dreigt te maken, wordt die niet meer genoemd.”


“De Planstudie Ring Utrecht is een ca- paciteitsvoorziening voor een vermeen- de toekomstige piekbehoefte. Mobiliteit, in al zijn vormen, wordt effectiever gefa- ciliteerd door slim beheer en slim onder- houd en het 24/7 benutten van bestaan- de netwerken. Studies, bijvoorbeeld van het CPB, geven aan dat slimme kilome- terheffing op snelwegen de filevorming met 50 procent kan verminderen. Dat is een kans! Daarbij krijgt de gebruiker een keuze of hij minder of meer geld wil be- steden aan vervoerskosten.”


“Ontwikkelen van producten voor een uitgekiend verkeersmanagement, min- der milieubelastend vervoer, zelfsturen- de auto’s, waardoor reizen niet het uitzit- ten maar plezierig gebruik van je tijd is, zijn manieren om te zorgen voor maat-


CONTRA


schappelijke verantwoorde manier van vervoer.”


“Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, dit vraagt om grotere fl exibiliteit en daarmee ook om het fl exi- bel kunnen inzetten van het beschikba- re geld. De gereserveerde middelen voor weguitbreiding tot en met 2028, zoals nu in het MIRT, kunnen we beter benut- ten om te innoveren in slimmere mobili- teit. De kennis om te innoveren en nieu- we producten te vermarkten hebben wij in Nederland.”


“Met innovatie is het beter en duurzaam thuiskomen. Vasthouden aan niet wer- kende maatregelen betekent daarente- gen stilstand.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.8 - 2016 OTAR


O Nr.8 - 2016TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64