This page contains a Flash digital edition of a book.
Stelling: De Ring Utrecht wel


IS WOORDVOERDER MOBILITEIT VOOR DE VVD IN DE PROVINCIE UTRECHT


WILLEM JOUSTRA


door CPB dat één euro geïnvesteerd in infrastructuur, de Nederlandse econo- mie 1,8 euro oplevert.”


PRO Tekst: Edith Andriesse


“De Ring Utrecht moet verbreed wor- den om de huidige levensstandaard ook bij toekomstige bevolkingsgroei te faciliteren. Doorstroming op de ring betekent progressie. Progres- sie is de moeder van welvaartsgroei. Welvaartsgroei betekent meer geld voor zorg en sociale zekerheid.”


“Welvaartsgroei is het strategische doel. Het tactische doel is betere doorstro- ming. Er is nu veel oponthoud, met reis- tijdverlies tot gevolg. De automobilisten die daar rijden, stoppen jaarlijks via de autobelastingen 14 miljard in de staats- kas. Jaarlijks gaat maar twee miljard - dus dat is 14 procent van wat de auto- mobilist opbrengt - naar de wegen. De autorijders maken heel Nederland rij- ker. Als de weg beter doorstroomt zorgt deze voor welvaartsgroei. Een weg is een productiemiddel. Er is omgerekend


42 Nr.8 - 2016 OTAR


“Technisch gezien is de verbreding geen onmogelijkheid. Wij kunnen men- sen op de maan zetten, gebouwen van een kilometer hoog bouwen en een tun- nel onder het kanaal graven. De proble- matiek van de folie-constructie waar- binnen moet worden gebouwd en dat door het graven voor de verbreding pro- blemen met het grondwater ontstaan, is een kans op innovatieve weg- en waterbouw. De weg ligt nu ook in een bak. Misschien is het lastiger dan zo- maar een sleuf graven, maar er schij- nen toch oplossingen te zijn, waaronder een vriesmethode. De jongens en meis- jes van de TU Delft gaan niet gauw een uitdaging uit de weg. Mij lijkt het dat ze hier graag de tanden in zetten.”


“Het argument van tegenstanders dat het verkeer in de stad vastloopt als de ring verbreed wordt, is niet conform de doelstelling van Utrechts eigen ver- voersplan. Utrecht wil juist het verkeer in de stad verminderen, en duwt daar- mee 20 procent van het interne ver- keer de ring op. De stad loopt juist vast als de ring het niet goed doet. De stad heeft er dus alle belang bij dat de ring fi levrij functioneert en doorstroomt. Al- leen dan gaat het verkeer tussen de wij- ken via de ring lopen.”


“Zo’n project lijkt kostenintensief: Maar relateer het aan de opbrengst. Dan is het geen kostenpost maar een produc- tiemiddel. Natuurlijk kan het goedkoper als de milieumaatregelen zouden verval- len. Maar die zijn ook wat waard. In de nieuwe situatie wordt de luchtkwaliteit verbeterd, en de geluidsoverlast kleiner. De milieueffectrapportage en techni- sche onderzoeken hebben aangetoond dat de geluidsdruk echt afneemt, wat dus alleen maar goed is. Maar ja, als je heel erg conservatief bent, en alles bij het oude wilt laten, dan is elke aanpas- sing van de weg natuurlijk vervelend.”


“Ook zijn er onderzoeken gedaan naar de verschillen van twee keer zes breed, of twee keer zeven breed. Die laatste blijkt het beste uit de bus te komen. Deze wordt dan overkapt. Het is een aansluiting van Amelisweerd met de stad. We noemen het weliswaar geen ecoduct, omdat er ook mensen over mogen. Een brug over de weg, waar een park op komt. Dus eigenlijk maken we de omgeving van Utrecht hiermee mooier en groener.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64