This page contains a Flash digital edition of a book.
Vertrouwen Volgens Vermeer is het contact tussen opdrachtgever en de partners in de uit- voering niet beperkt tot evaluatie ach- teraf. “We hebben natuurlijk ook wel eens geschillen tijdens een project of hebben we te maken met onvoorzie- ne omstandigheden en dan wordt daar over gesproken. Daar proberen we een zo open mogelijk gesprek over te heb- ben en de aannemer het vertrouwen te geven daar ook iets over te zeggen. En dat is nodig want een aannemer kan ook bang zijn problemen aan te kaar- ten omdat hij vreest dan een volgende opdracht mis te lopen.” Aan de ande- re kant komt het ook voor dat een aan- nemer een maas in het contract vindt waardoor de gemeente niet krijgt wat zij gevraagd heeft. “Dat is ook reden het gesprek aan te gaan en tot een oplos- sing te komen. We willen van een puur juridische samenwerking naar een sa- menwerking op basis van vertrouwen en waarbij elkaars belangen voldoende worden gekend.”


Circulaire samenwerking Met het beperken van de CO2-uit- stoot en hergebruik van materialen is in de bouw nog winst te behalen. Het verbaast daarom niet dat steeds va- ker gekeken wordt naar manieren om meer circulair te werken. Samenwer- king wordt in een circulaire manier van werken nog belangrijker omdat partijen in de bouwketen niet alleen moeten we- ten uit welke materialen een weg of een


MULTIFUNCTIONEEL ZIJN EN BIJVOORBEELD ENERGIE OPWEKKEN’


asset bestaat, maar ook het gemeen- schappelijke doel van hergebruik op hun netvlies moeten hebben. Rijkswater- staat heeft de ambitie in 2050 het aan- deel primaire grondstoffen met de helft terug te brengen. Dronkers: “Dat heeft effect op de manier waarop we met onze assets omgaan, maar ook op het ontwerp van nieuwe werken en op de manier waarop we inkopen. Want hoe en wat kunnen we later opnieuw gebrui- ken? In living labs zijn we, samen met ketenpartners, bezig met dat soort vra- gen. Waar moet je rekening mee hou- den als je een brug bouwt als je zoveel mogelijk onderdelen in de toekomst op- nieuw wil gebruiken? En zijn biobased vangrails mogelijk?” Voor circulariteit is samenwerking tussen partijen cruciaal, dat merken we nu ook nu we twee ver- keersknooppunten in het kader van de


verbreding van de A58 volledig circulair ontwerpen, gaan beheren en gaan on- derhouden.”


De gemeente Rotterdam denkt ook na over meer circulaire manieren van wer- ken, zegt Vermeer. “We hebben op dat vlak nog een weg te gaan, maar we zor- gen er tegelijkertijd voor dat er op dat gebied nu al projecten worden gestart in onze stad, die passen in de visie Road- map Circular Economy Rotterdam. On- der andere met Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven doet de gemeente Rotter- dam mee aan de Green Deal voor de bouwlogistiek. Daarnaast proberen we marktpartijen uit te dagen meer duurza- me materialen te gebruiken en die ma- nier van werken steeds meer in de keten te verankeren. Daar kan je als opdracht- gever natuurlijk wel in sturen.”


Gastheren InfraTech 2017 Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam zijn gastheren van InfraTech 2017 in Rotterdam Ahoy. Een nationaal platform voor de hele infrasector dat van 17 t/m 20 januari plaatsvindt. Eén van de speerpunten van het kennisprogramma tijdens InfraTech 2017 is ‘Veranderende samenwerking in de keten’.


Meer informatie via infratech.nl


‘DAARNAAST WORDT VAN ONZE PROJECTEN OOK STEEDS VAKER GEVRAAGD DAT DIE


adv-IFT2017-178,5x67,5mm.indd 1


Nr.8 - 2016 OTAR


12/1/2016 9:10:45 AM O Nr.8 - 2016TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64