This page contains a Flash digital edition of a book.
GRIP Road Inspection GRIP op alle wegen!


GRIP Road Inspection is een onafhankelijk meetbureau en meet stroefheid volgens de nieuwe norm ZKM (Zijwaartse Kracht Meetmethode), ook bekend als Side-Way Force, Engelse SCRIM of Duitse SKM. Hiermee wordt nauwkeuriger gemeten dan de huidige methode. De metingen worden uitgevoerd op zowel nieuwe als bestaande wegen en kunnen in het verkeer geme- ten worden met 30, 40, 60 en 80 km/u. De ZKM meetmethode zal later in de CROW publicatie RAW proef 101 gaan heten.


Veiligheid en methodiek: De veiligheid op wegen wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mate van wrijving (grip) tussen de banden van een voertuig en het wegdek. Dat geldt vooral bij natte weers- omstandigheden. De ZKM-methode werkt met een ‘vijfde wiel’ dat onder een hoek van 20˚ in de rijrichting geplaatst is.


Voor dit wiel wordt tijdens de meting een wa- terfi lm gespoten. Diverse camera’s, senso- ren, GPS en andere meetapparatuur verza- melen data die op een computer in de cabine opgeslagen worden. Deze data worden la- ter verwerkt in een rapport met onder andere wrijvingscoëffi ciënten, grafi eken, locaties en beelden van de weg. Door onze uitgebreide ervaring met meten op deze wijze van zo- wel autosnelwegen, provinciale -en gemeen- telijke wegen, fi etspaden als een racecircuit kunnen wij u duidelijk rapporteren en ervoor zorgen dat wegbeheerders meer ‘grip’ op hun wegen krijgen.


GRIP Road Inspection Postbus 29 5570 AA BERGEIJK T 0497 - 726806


info@griproadinspection.nl www.griproadinspection.nl


Rijkswaterstaat Vooruitlopend op de resultaten van Europese standaardisatie/harmonisatie-inspanningen heeft Rijkswaterstaat besloten om per 2017 over te gaan op de ZKM methode. Het ZKM meetsysteem passen inmiddels negen Eu- ropese landen toe. Als gevolg van deze keu- ze zal Rijkswaterstaat het houderschap voor de RWS stroefheidsmeter per 2017 loslaten en niet meer over eigen meetsystemen voor


stroefheid beschikken. Om de kwaliteit van het meten van de natte stroefheid voor de toekomst te borgen gaat Rijkswaterstaat een alliantie aan met het Duitse Bundes Anstalt fur Strassenwesen (BASt). (Bron: ‘Stroefheid op Rijkswegen’ Erik Vos, Jan Voskuilen et al. 2015)


GRIP gaat verder


Bij GRIP kunt u tevens terecht voor SRT (Skid Resistance Tester)- metingen, textuurmetin- gen, langsvlakheid en visuele inspectie. Des- gewenst zorgen wij ook voor de bijbehorende verkeersmaatregelen.


OTAR MarktWijzer 2017


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64