This page contains a Flash digital edition of a book.
IN FRIESLAND VERSCHILLEN VAN ZUID-HOLLAND


TIJDELIJKE MAATREGELEN OP DE VAARWEG KUNNEN


Op de vaarweg is dit anders, namelijk het scheepvaartverkeer vaart vaker solistisch. Een vaarbewijs is niet verplicht voor ie- dere vaarweggebruiker, waaronder schippers van veel kleine pleziervaart en zeilboten. Een deel van de vaarweggebruikers is daardoor niet op de hoogte van de geldende vaarregels en scheepvaarttekens en -borden. Of men heeft wel een vaar- bewijs, maar men vaart heel weinig waardoor kennis van de vaarverkeerregels, tekens en markering is verwaterd. De snel- heid en verkeersintensiteit op het water ligt wel een stuk la- ger dan op de weg, maar werkzaamheden in combinatie met het moeten laveren tussen grote binnenvaartschepen kunnen vaarweggebruikers in onveilige situaties brengen. Ook kan een recreatieve schipper een minder geoefend oog hebben dan een beroepsschipper, waardoor hij tekens mist of situa- ties verkeerd inschat.


Maatregelen voor pleziervaart


Bij werkzaamheden op en langs vaarwegen is het dus van groot belang dat er naast hele duidelijke verboden en ge- boden op scheepvaartborden, ook aanvullende maatrege- len getroffen worden om (recreatief) scheepvaartverkeer te waarschuwen. Zo zijn er vaarwegbeheerders die in het ple- ziervaartseizoen eisen dat er naast de toe te passen scheep- vaartborden, aanvullende tekstborden geplaatst worden met de uitleg ervan. Het A4 scheepvaartbord bijvoorbeeld wordt dan aangevuld met het tekstbord: ‘Ontmoeten en Voorbijlo- pen Verboden.’


Vaarwegmarkeringspecialist Huibert Groenendijk van Proton- na kent veel aanvullende maatregelen: “Om medewerkers van een aannemer beter te beveiligen bij een stremming, sluiten we bijvoorbeeld steeds vaker de vaarweg deels of geheel af met gele ballenlijnen of zelfs sperlijnen die in het water wor- den gelegd. Deze aanvullende fysieke en visuele maatregelen, in combinatie met de A1 borden en vooraankondigingen, ma- ken duidelijk dat doorvaart onmogelijk is.”


Specialistische vaarwegmarkeringen Ook de gebruikte materialen en de plaatsing spelen een be- langrijke rol bij de veiligheid. Scheepvaartborden en beton- ning moeten goed zichtbaar zijn en voldoen aan de product-, vorm,- en zichtbaarheidseisen van onder andere de Politiever- ordening. De vaak moeilijk bereikbare locaties en soms barre omstandigheden vragen om degelijk en betrouwbaar materi- aal. Een voorbeeld is de aanstraalverlichting waarmee de bor- den verlicht worden tijdens de werkzaamheden. De verlichting moet het gehele bord goed verlichten en gedurende het hele project functioneren. “Dit gaat vaak mis als een aannemer de vaarwegmarkeringen ‘er even bij’ doet en geen deugdelijke materialen inzet”, vertelt Groenendijk. Net zo belangrijk voor de veiligheid zijn de juiste kunststof boeien met radarrefl ecto- ren en goede lantaarns. Dat is ook de toegevoegde waarde van een vaarwegmarkeringspecialist; hij kent de juiste materi- alen voor de juiste toepassing. “De tijd dat men te grote afge- dankte stalen boeien toepaste als tijdelijke vaarwegmarkering omdat die makkelijk voorhanden zijn, is echt voorbij”, aldus Wissink.


Meer informatie: www.traffi candmore.nl


Rijkswaterstaat vervangt sinds 2009 vaste stalen boeien door kunst- stof boeien op alle grote Nederlandse binnenwateren. Kunststof boeien hebben veel voordelen ten opzichte van stalen boeien. Kunststof boeien vragen minimaal onderhoud, schilderen is niet nodig. Er komen ook geen verfdeeltjes terecht in het milieu bij het schoonmaken van de boeien. Kunststof boeien zijn opnieuw te gebruiken en door het lage gewicht hebben kunststof boeien Arbo- technische voordelen.


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64