This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Afspraken over intelligente verkeersregelinstallaties


Leveranciers van verkeersregelinstallaties (VRI’s) en ver- keersregelingen realiseren in 2017 een nieuwe generatie in- teroperabele verkeerslichten. Dit betekent dat een wegbe- heerder systeemcomponenten (de hardware) en software van iedere leverancier en dienstverlener kan combineren. De leveranciers verwachten dat in 2017 ongeveer 1200 krui- singen in heel Nederland met een connected of coöperatie- ve verkeersregelinstallatie worden uitgerust.


De gezamenlijke aanpak van de leveranciers vloeit voort uit afspraken die gemaakt zijn in het Partnership Talking Traffic, waarin overheid en markt werken aan het verbeteren van be- reikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaar- heid door real-time informatie-uitwisseling tussen weggebrui- kers en verkeerssystemen. Onderdeel van de afspraken is dat leveranciers internationale standaarden voor data-uitwisseling hanteren. Dit zorgt er onder meer voor dat alle verkeerslichten kunnen communiceren met ieder automerk dat hiervoor een voorziening aan boord heeft.


Optimale verkeersstromen door iVRI’s Intelligente VRI’s (iVRI’s) zijn de nieuwe generatie verkeersre- gelinstallaties en kunnen niet alleen informatie zenden (tijd tot rood, tijd tot groen) maar ook informatie ontvangen en op tijd ‘zien’ welk verkeer er aan komt. Real-time optimalisatie van de regelingen en prioriteit geven op een kruising aan bepaal- de groepen weggebruikers (OV, zware vrachtwagens, fietsers, nood- en hulpdiensten) wordt hiermee mogelijk voor wegbe-


heerders. Dit ondersteunt het functioneel beheer van verkeers- regelingen, dat nogal eens een sluitpost vormt voor wegbe- heerders, en bespaart wegbeheerders geld en weggebruikers onnodige wachttijden en vertragingen.


Betere marktwerking Frank Legters, directeur Transport & Environment bij Royal Has- koningDHV: “Snelle dataverwerking, het real-time optimaliseren van verkeersafhandeling en vrij toegankelijke verkeersapplica- ties: dit is een belangrijk instrumentarium voor wegbeheerders om doorstroming op hun netwerk te verbeteren. Het Partner- schip Talking Traffic is de versnellingskamer die dit realiteit maakt.” Ook Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering bij de provincie Noord-Holland, is blij met de beloftes van de ver- keersindustrie. “Deze bedrijven zijn waardevolle partners in in- novatie en het moderniseren van verkeersmanagement. Boven- dien kunnen we hiermee voorsorteren op de zelfrijdende auto. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we niet afhankelijk zijn van één leverancier voor de hardware op straat en software om het verkeer op een slimme manieren te regelen. Zo ontstaat een betere marktwerking en is meer innovatie mogelijk.”


De verklaring ‘Verkeerslichten van de toekomst’ is namens de verkeersindustrie ondertekend door Dynniq, KoHartog Ver- keerstechniek, Royal HaskoningDHV, Siemens, Swarco, Sweco, Vialis een VolkerWessels onderneming en Ziut.


Meer informatie: www.beterbenutten.nl/talking-traffic


Vialis start proef met slimme vri


In Houten is de eerste slimme geregelde krui- sing in werking gesteld. De verkeersregelinstalla- tie (vri) van de verkeerslichten geeft automobilis- ten via een app van Verkeerplaza informatie over hoeveel seconden het verkeerslicht op groen of


rood springt. Dit zorgt voor meer veiligheid en een betere doorstroming.


Meer informatie: www.vialis.nl


Nieuwe kennismodule Wegdekreflectie


catie wordt een brug geslagen tussen de civiele wereld en de verlichtingswereld. De inhoud is dan ook afgestemd op de binnenkort te verschijnen NPR13201:2016.


De publicatie gaat over wat er allemaal komt kijken bij het specificeren, ontwerpen en beheren van lichte wegdekken. De textuur en kleur van een wegdek bepalen in grote mate de wegdekreflectie en daarbij bepaalt de textuur ook in welke richting het invallende licht wordt gereflecteerd. De lichtheid is verder te beïnvloeden door het toevoegen van een bepaal- de hoeveelheid lichte of witte steenslag.


Op 18 januari 2017 verschijnt bij het CROW de nieuwe Ken- nismodule ‘Wegdekreflectie - Optische eigenschappen van wegdekken’. De kennismodule is primair bedoeld om civiel- technische wegontwerpers en wegbeheerders wegwijs te maken met de eigenschap ‘wegdekreflectie’. Met de publi-


26 Nr.8 - 2016 OTAR


De NPR13201:2016 vervangt na januari 2017 de ROVL uit 2011. Nederland loopt dan weer ‘in de pas’ met de Europese normen. In de nieuwe richtlijn wordt voor het eerst aandacht besteed aan het effect van wegdekreflectie op sociale veilig- heid.


Meer informatie: www.polyciviel.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64