This page contains a Flash digital edition of a book.
De proefdijk wordt met circa 1.400 ton staal en containers verzwaard om een breuk te realiseren.


Simulatie dijkdoorbraak Hierna zijn er twee containerproeven uitgevoerd. Deze simuleren een dijk- doorbraak op ware grootte, waarbij twee dijkdoorbraken werden geforceerd door dag en nacht het gewicht op te voeren met staal en containers. De eer- ste proef met de zogenoemde ‘groene’ proefdijk werd uitgevoerd zonder ver- steviging van de JLD-Dijkstabilisator. Bij de tweede proef met de ‘blauwe’ proef- dijk, werd de dijk verstevigd met de JLD-Dijkstabilisator en vervolgens met circa 1.400 ton staal en containers ver- zwaard om een breuk te realiseren. Bei- de proefdijken braken overeenkomstig


de verwachtingen. Hiermee werd een jaar van veldonderzoek afgerond. De gegevens die uit al deze proeven zijn verkregen, zijn geanalyseerd en in een rapport verwerkt. Dit is inmiddels ter beoordeling bij het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW Techniek) inge- diend en het kernteam heeft een posi- tief advies uitgebracht. Toch zijn er nog een paar kennisleemtes die nader uitge- zocht moeten worden. Deze dienen nog ingevuld te worden alvorens het ENW een verklaring kan verstrekken. Hiervoor zullen nog aanvullende proeven moeten plaatsvinden in de vorm van een inter- actieproef en een pilotproject.


Overleg ontwikkeling JLD Dijkstabilisator. Doelstelling pilot


Doelstelling van deze pilot is om een nieuwe dijkversterkingstechniek ook re- kenkundig te kunnen valideren. Tech- niek is in de voorbereidingsfase reken- kundig goed te ontwerpen, zodat de kering theoretisch zal voldoen aan de gestelde veiligheidsnorm. Door het toe te passen in de praktijk wordt inzicht verkregen in de rekenkundige validatie en te nemen keuzes in de detail-optima- lisering van deze techniek.


Om dit helder te krijgen is een pilot noodzakelijk met als voorkeur in een waterkering met een venige onder- grond, gelegen in een stedelijk gebied. De volgende onderzoeksvragen zul- len binnen deze pilot nader worden be- schouwd: • de ontwerpbaarheid van de dijksta- bilisator, gegeven de afgeleide ont- werpwijze en de daarmee te realise- ren veiligheid;


• het beantwoorden van openstaande kennisvragen van ENW-techniek;


• het beantwoorden van praktische vragen met betrekking tot de uitvoer- baarheid, onder andere het ruimte- beslag, trillingen en deformaties.


Een succesvolle pilot leidt tot een ac- ceptatierapport en vervolgens kan de JLD-Dijkstabilisator toegepast worden in een primaire waterkering.


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64