This page contains a Flash digital edition of a book.
Lopende projecten smart mobility


Talking Traffi c Ieder moment de geldende maximum snelheid van het weggedeelte zien waarop je rijdt, tijdig geïnformeerd worden over een actuele en potentieel gevaarlijke situatie op de route, of data vanuit voertuigen gebruiken om de afstemming van verkeerslichten en daarmee de doorstroming real-time te optimaliseren; in het kader van Talking Traffic werkt een collec- tief van dienstverlenende marktpartijen en wegbeheerders onder aanvoering van Beter Benutten aan nieuwe mobiliteitsdiensten. Basis van deze diensten ligt in de beschik- baarheid van data en in het connected zijn waarbij de weggebruiker en/of voertuig via dashboard of smartphone voortdurend ver- bonden is met internet. Bekende bestaande voorbeelden van Talking


Traffic zijn navigatiesystemen, die verbonden zijn met internet (zoals TomTom). Maar ook apps als Google Maps en Waze geven via de smartphone vaak een zeer actueel beeld van de weg. Met de nieuwe diensten wordt de weggebruiker niet alleen vooraf maar ook tij- dens de reis nog beter geïnformeerd over bij- voorbeeld incidenten en wegwerkzaamheden.


Het ministerie van IenM, decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen 90 miljoen euro in het Partnership Talking Traffic. Het samenwerkingsverband met de verkeersindustrie, telecom- en inter- netbedrijven en automotivebedrijven is opge- zet om de komende vijf jaar innovatieve ver- keerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren.


Spookfi les Een aantal consortia van marktpartijen ont- wikkelt samen met de provincie Noord- Brabant, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenM een innovatieve dienst om spook- files op de A58 tegen te gaan. Spookfile- apps helpen hierbij. Deze apps halen via een internetverbinding informatie op over hoe het verkeer om je heen zich gedraagt. De app signaleert snelheid en remgedrag van voorgangers. Op basis daarvan geeft de app je continu snelheidsadvies in je auto. Het systeem zorgt ervoor dat je snel- ler kunt anticiperen in het verkeer en zo gelijkmatiger kunt rijden.


Floating car data Rijkswaterstaat onderzoekt met floating car data (FCD) een goedkoper, minder kwetsbaar en betrouwbaarder alternatief voor verkeers- data uit detectielussen. FCD gebruikt locatie- gegevens van smartphones om weggebruikers via de bestaande matrixborden te attenderen op een naderende file. De nieuwe technologie kan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroten. De eerste, veelbelovende resultaten zijn eind oktober in de Innovatiecentrale in


Helmond gepresenteerd; de nieuwe techniek werkt en de betrouwbaarheid is al vergelijk- baar met lusdata.


Tot eind 2016 is er een evaluatieperiode waar- bij Rijkswaterstaat onder meer de kwaliteit van de floating car data verder onderzoekt. In combinatie met ‘in-car informeren’ kan deze toepassing in de toekomst ook de oplossing betekenen voor de 2000 kilometer snelweg zonder detectielussen en matrixborden.


Hoewel eind december 2016 het project Spookfiles A58 officieel beëindigd wordt, werken de Spookfiles-partners hard aan verbeteringen, mede naar aanleiding van feedback van de deelnemers. Zo gaat bij- voorbeeld de dataverwerking nu nog snel- ler: elke 15 seconden wordt een nieuw advies geformuleerd. En is voor gebruikers van de app FlowPatrol nu ook zichtbaar hoe snel voorgangers op de A58 rijden.


Truck platooning Bij truck platooning zijn twee of drie trucks via wifi met elkaar verbonden. De voorste truck bepaalt de snelheid en de route. De volgende trucks kunnen op korte afstand volgen, waar- door ruimte op de weg vrijkomt voor andere voertuigen. Dankzij de wifi-verbinding tussen de vrachtwagens remmen alle trucks tegelijk, waardoor schokbewegingen kunnen worden voorkomen.


Goederen bereiken met truck platooning eerder hun plaats van bestemming en de doorstroming van het verkeer verbetert. Bovendien kan tot 10 procent brandstof worden bespaard, wat de transportkosten verlaagt en tot minder CO2- uitstoot leidt. Er ontstaat dus een veiliger, scho- ner en efficiënter goederenvervoer en er wordt efficiënter en veiliger gebruik gemaakt van de infrastructuur.


De eerste praktijkproeven met truck platooning hebben inmiddels plaatsgevonden; deels zelfrij- dende vrachtwagens die in een treintje rijden en hun snelheid afstemmen op het verkeer op de weg. De ambitie is om rond de zomer 2017 meerdere real life cases geoperationaliseerd te hebben met partijen als Albert Heijn, Jumbo en Unilever.


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64