This page contains a Flash digital edition of a book.
Tegelijk met de toenemende filedruk volgen de technologische ontwikke- lingen elkaar in rap tempo op. Nieuwe technieken maken daarbij steeds vaker deel uit van ons dagelijks leven, zo ook in mobiliteit. Denk aan voertuigen die - via de smartphone of in-carsystemen - steeds makkelijker rijgegevens als loca- tie of snelheid uitzenden en ontvangen.


Smart mobility


Enerzijds is er dus de toename van files en ongevallen met tegelijkertijd stren- gere milieunormen. Anderzijds is er de snel ontwikkelende technologie. Sa- men maken zij dat Rijkswaterstaat de vraag opwerpt: hoe kunnen we samen met marktpartijen en kennisinstellingen op een slimme manier de bestaande in- frastructuur maximaal benutten met de nieuwste ict-technologieën? Feldkamp: “Smart mobility - de verzamelterm voor deze innovaties - geeft ons een nieuwe toolbox met nieuwe instrumenten: infor- matievoorziening in voertuigen, zelfrij- dende of gekoppelde voertuigen, geper- sonaliseerde reisinformatie en big data. Daarmee bieden smart mobility-toepas- singen veel mogelijkheden om de door- stroming en verkeersveiligheid te ver- groten, de bereikbaarheid van drukke stedelijke gebieden te vergroten en de belasting voor de leefomgeving te ver- minderen.”


Smart mobility lijkt voor sommigen nog toekomstmuziek, maar is al volop aan- wezig: denk aan navigatie in de auto of


rijtaak-ondersteunende functies zoals adaptieve cruise control en lane kee- ping. Daarnaast nemen de ontwikkelin- gen fors toe: autofabrikant Tesla heeft aangekondigd dat zij vanaf eind dit jaar volledig autonoom rijdende auto’s wil- len leveren. Ook zijn er al veel goede voorbeelden van manieren om wegge- bruikers te verleiden om niet tijdens top- drukte de weg op te gaan. “Deze veran- deringen zullen grote impact hebben op de werkprocessen binnen Rijkswater- staat. Tegelijk hebben wij de ambitie om internationaal bij de kopgroep te blij- ven horen. Zo heeft het ministerie van IenM in samenwerking met marktpartij- en de afgelopen jaren verschillende pro- gramma’s en initiatieven geïnitieerd rond smart mobility (zie pagina 25).”


Nieuwe rolverdeling


Smart mobility is dus in ontwikkeling, maar we staan slechts aan het be- gin. “We weten dat nieuwe toepassin- gen een grote impact gaan hebben op ons allemaal, maar hóe het uiteindelijk er uit gaat zien weten we nog niet. Wel staat vast dat de klassieke rolverde- ling van Rijkswaterstaat als wegbeheer- der en opdrachtgever versus de markt als uitvoerende partij verandert. Er ont- staat een gelijkwaardiger samenspel, waarbij Rijkswaterstaat vooral fungeert als netwerkprovider, dataleverancier en samenwerkingspartner met de ken- nis in huis. Daarmee scheppen we voor marktpartijen de juiste voorwaarden om innovaties rond smart mobility te ont-


Kai Feldkamp


wikkelen en operationeel te maken. Een mooi praktijkvoorbeeld van deze nieu- we rolverdeling is De Innovatiecentrale in Helmond, een gezamenlijk initiatief van Connecting Mobility, de provincie Noord-Brabant, DITCM, AutomotiveNL en Rijkswaterstaat. In een laboratorium binnen de Verkeerscentrale Zuid-Neder- land experimenteren marktpartijen ‘in een live situatie’ met nieuwe smart mo- bility-technieken. Naast al deze ontwik- kelingen blijft een goed beheerde weg natuurlijk essentieel. En ook op dat vlak vindt veel innovatie plaats.”


Wegontwerp De ontwikkeling rond smart mobility heeft ook grote impact op de inrichting van het wegennet. Een toekomstsitua- tie kan bijvoorbeeld zijn dat (semi-)zelf- rijdende auto’s over een snelweg zon- der borden en belijning rijden. “Mogelijk rijden auto’s dan veel dichter op elkaar. Dat heeft grote gevolgen voor de aanleg en het onderhoud van wegen.”


Security en privacy Nieuwe informatietechnologieën doen de maatschappelijke zorg toenemen rond de beveiliging van gegevens en de mogelijke inbreuk op de privacy door het gebruik en combineren van allerlei data. “Dit geldt zeker voor smart mo- bility, waarbij systemen en mensen, en


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64