This page contains a Flash digital edition of a book.
“K


etensamenwerking is niet alleen belangrijk, het is cruciaal,” zegt Jan


Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. “Als een partij zich alleen op de eigen rol concentreert, dan wordt alleen dat geoptimaliseerd. Het gemeenschappelijke resultaat staat dan niet voorop en dat leidt uiteindelijk tot gedoe.” Volgens Dronkers is het van het grootste belang dat alle betrokken par- tijen bij een project dat gemeenschap- pelijke doel voor ogen hebben en ook vanuit dat idee samenwerken. Hoewel het werkveld van de gemeente Rotterdam aanzienlijk verschilt van dat van Rijkswaterstaat, onderschrijft Johan Vermeer, directeur projectmanagement en engineering van de gemeente Rot- terdam, de woorden van Dronkers. “Sa- menwerking is essentieel voor ons. Met burgers, met het bedrijfsleven, met an- dere overheden en ook binnen de infra- projecten die wij in Rotterdam met onze partners realiseren.” Samenwerking is dus van belang, maar hoe gaan op- drachtgevers Rijkswaterstaat en de ge- meente Rotterdam daar mee om?


Complexe projecten


Samenwerking in de keten is volgens Dronkers in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Daarom heb- ben de markt en Rijkswaterstaat begin dit jaar de Marktvisie gepresenteerd, waarin samenwerking centraal staat. “De opgaves worden steeds complexer. Of het nu om tunnels of waterkeringen gaat, het gaat bijna altijd om projecten die ingepast moeten worden in een be- staande situatie. Dat vraagt afstemming op het gebied van landschappelijke in- passing, maar ook tijdens de uitvoering van een project om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk hinder voor de om- geving ontstaat. Daarnaast wordt van onze projecten ook steeds vaker ge- vraagd dat die multifunctioneel zijn en bijvoorbeeld energie opwekken, of dat nu met getijden of zonnepanelen is. Om aan al die wensen te voldoen is samen- werking simpelweg noodzakelijk.” Der- gelijke complexe projecten vragen ook om een breed draagvlak bij stakehol- ders in de omgeving en er zijn vaak veel vergunningen nodig. Dat vraagt om een zorgvuldig proces waarbij de betrokken partners samen optrekken.


RISICO’S MOETEN WEL OP EEN VERANTWOORDELIJKE WIJZE VERDEELD WORDEN TUSSEN OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMERS


Rollen


Samenwerking mag dan het devies zijn, vanzelf komt dat niet altijd tot stand. In de infrasector zijn tijdsdruk en krappe marges niet zelden belemmeringen. Sa- menwerken kost immers ook tijd. Bo- vendien is het de vraag in hoeverre aan- nemers baat hebben bij de gewenste samenwerking die door opdrachtgevers gevraagd wordt. Maar volgens Dron- kers is goed opdrachtgeverschap een belangrijke voorwaarde voor succes- volle ketensamenwerking. “Opdracht- gevers en opdrachtnemers hebben ver- schillende rollen in het proces, maar de opdrachtgever doet er goed aan niet per se het onderste uit de kan te vra- gen. Het is onverantwoord om risico’s bij partijen neer te leggen die die risico’s eigenlijk niet aankunnen. De opdracht- gever heeft de taak voor een stabiel en verantwoord proces te zorgen. Dat be- tekent dat tijdens de uitvoering ook voortdurend een dialoog plaats moet vinden, wat overigens iets anders is dan dat de opdrachtgever altijd overal bij moet staan. Die dialoog staat centraal in de Marktvisie.”


Marktvisie


Rijkswaterstaat en de markt gaan nu meer uit van een gezamenlijke ver- antwoordelijkheid, terwijl in de afgelo- pen jaren juist meer aan de markt werd overgelaten. “Vroeger maakten wij zelf het ontwerp, maar dat doet de markt nu. Het is ook logisch dat de partij die bouwt ook ontwerpt,” zegt Dronkers. “Dat betekent dat we niet alle kennis in huis hoeven hebben, maar we heb- ben wel de kennis nodig om projecten te kunnen begrijpen en het gesprek aan te kunnen gaan.” Daarover bestaat ove- rigens ook discussie, zegt Dronkers: “Er zijn mensen die vinden dat we alle ken- nis die we vroeger hadden nu ook nog in huis moeten hebben, anderen vinden dat we ons alleen op het proces moeten richten. Ik denk dat een positie daartus- senin juist de beste is.”


Het neemt niet weg dat de uitvoering veel meer bij de markt is komen liggen net als de bijbehorende risico’s in het geval van tegenvallers tijdens de uitvoe- ring van projecten. Maar volgens Dron- kers heeft Rijkswaterstaat geleerd van


Jan Hendrik Dronkers


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64