This page contains a Flash digital edition of a book.
guliere aanbesteding volgt. Na afloop van een project evalueren we dat ook. Niet alleen met de aannemer, maar veel breder. We willen als lerende organisa- ties stappen zetten.” Vanuit de verschil- lende rollen van opdrachtgever en op- drachtnemer wordt derhalve het gehele proces onder de loep genomen. Is het project binnen budget gebleven? Was de aannemer binnen de gestelde tijd klaar met de werkzaamheden? Heeft de aannemer geen verlies geleden? “Daar wordt op een transparante manier over gesproken. Daarbij gaat het ook om de vorm van het contract en over de vraag of risico’s op een verantwoorde manier bij partijen gelegd zijn.”


Johan Vermeer


recente ervaringen waarbij aannemers in de financiële problemen kwamen doordat tegenvallers uitsluitend bij de aannemers waren gelegd. “Die bouw- bedrijven moeten gewoon op prijs met elkaar blijven concurreren, maar risico’s moeten wel op een verantwoordelijke wijze verdeeld worden tussen opdracht- gever en opdrachtnemers. Wij zijn daar een periode misschien te ver in gegaan, we hebben van de afgelopen periode geleerd.”


Standaardprojecten Waar Rijkswaterstaat veelal met gro- te complexe projecten te maken heeft, zijn die in een gemeente eerder uitzon- dering dan regel, zegt Vermeer. “Tachtig procent van de uitvoering binnen de ge- meente is routinematig. Natuurlijk is de omgeving steeds anders en kunnen an- dere aannemers betrokken zijn, maar het vervangen van riolering en het vernieu- wen van het wegdek, bijvoorbeeld, zijn redelijk standaardprojecten. De openba- re ruimte wordt dan ook meteen aange-


14 Nr.8 - 2016 OTAR


pakt. Per jaar vervangen we veertig ki- lometer riolering in de stad, dat is een flink deel van het werk dat binnen de ge- meentegrenzen gedaan moet worden.”


Lerende organisaties Omdat een groot deel van de werk- zaamheden in de gemeente vergelijk- baar zijn, heeft de gemeente Rotterdam dat aangegrepen om verspilling van tijd tegen te gaan door op een transparan- te manier in pilotprojecten van elkaar te leren en die kennis te delen met ande- re partijen. “In 2011 hebben we tijdens InfraTech met onze strategische part- ners op dit terrein, verenigd in MKB Infra Rijnmond een convenant gete- kend om op een andere manier projec- ten aan te pakken. Vervolgens hebben we er twee jaar over gedaan om daar- voor een werkbare vorm te vinden, dat was een lastig proces. Toen we elkaar gevonden hadden, zijn we pilots gaan doen. Sindsdien bespreken we met el- kaar hoe wij als gemeente het beste een uitvraag kunnen doen, waarna een re-


Leerpunten Een leerpunt in een pilotproject is bij- voorbeeld geweest dat juist in geza- menlijke bijeenkomsten de risico’s in een project het beste in kaart gebracht en beheerst kunnen worden. En dat een deel van de taken die aanvankelijk bij de aannemer werden gelegd bij nader inzien veel logischer door de gemeen- te zelf gedaan had kunnen worden. “Wij hebben overzicht over de infrastruc- tuur in de hele stad. En ook kabels en leidingen moeten in samenhang en dus in een netwerk functioneren, daar moet een duidelijke standaard voor zijn om- dat je moet weten hoe die met het net- werk in de stad interfereren.” Om die reden werkt de gemeente Rotterdam tegenwoordig wel met minder vastge- legde eisen dan voorheen, maar bij- voorbeeld nauwelijks met DBFM-con- tracten, waarbij de markt zelf de beste oplossing kiest. “De netwerken onder de grond, maar ook de openbare ruimte wordt door de gemeente onderhouden. Dan kan je niet met allemaal verschillen- de systemen gaan werken. Dat maakt het onderhoud te complex.”


Aan de andere kant laat de gemeente Rotterdam het omgevingsmanagement soms ook aan de aannemer. Vermeer: “Wij zijn daar als gemeente ervaren in, maar het wil niet zeggen dat het soms logischer is dat een aannemer die rol op zich neemt. Of dat die het wellicht beter kan. Op basis van ervaringen en het uit- proberen van nieuwe manieren van wer- ken, hopen we tot steeds betere werk- vormen te komen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64