This page contains a Flash digital edition of a book.
systemen onderling steeds meer met el- kaar verbonden zijn. De beveiliging van systemen en privacy van data worden dus steeds belangrijker in een wereld die steeds meer connected is en waar het kunnen beschikken over data een toenemende basis is voor nieuwe (mo- biliteits)diensten. De kennis hierover is nog volop in ontwikkeling en de experts op dit gebied zijn schaars. Dat maakt security en privacy een belangrijke uit- daging, waarbij overheid en markt sa- men moeten optrekken.”


Programma Smart Mobility Om de kansen die smart mobility biedt optimaal te kunnen gebruiken, heeft Rijkswaterstaat het Programma Smart Mobility gestart. Het programma zorgt ervoor dat RWS een heldere koers heeft en voert regie bij verschillende smart mobility-projecten. Daarnaast stimuleert het de samenwerking en kennisdeling met partners. “Ik ben ervan overtuigd dat smart mobility alleen een suc- ces wordt als we dit samen oppakken, met alle wegbeheerders, met het be- drijfsleven en in de internationale con- text. Want een snelweg is slechts een schakel in de keten, een reis gaat altijd van deur tot deur. Doordat techniek en ICT hierbij een steeds grotere rol spe- len moeten we bovendien de cruciale rol


BEVEILIGING VAN SYSTEMEN EN PRIVACY VAN DATA WORDEN STEEDS BELANGRIJKER IN EEN WERELD DIE STEEDS MEER CONNECTED IS


van de gebruiker niet vergeten om smart mobility-toepassingen daadwerkelijk te kunnen integreren.”


In 2017 gaat Rijkswaterstaat samen met partners aan de slag met het bepalen van ambitieuze doelen voor smart mobi- lity. “Daarbij kijken we onder meer naar wat is geleerd in eerdere testprojecten en hoe deze technieken breed toe te passen. Zo willen we volop de vruchten van Talking Traffic gaan plukken. Ook kijken we naar het bestendigen en uit- breiden van dataleveringen, en onder- zoeken we een bredere toepassing van smart mobility-maatregelen voor minder hinder bij wegverstoringen. Bij onder- houds- en aanlegprojecten zijn er al vele manieren gevonden om hinder te beper- ken, waaronder sociale media, big da- ta-analyse en gepersonaliseerde omlei- dingsroutes in de navigatieapparatuur. Tot slot versterken we de samenwerking met andere wegbeheerders en nodigen we marktpartijen nadrukkelijk uit voor cocreatie bij het ontwikkelen van nieu- we oplossingen. Smart mobility is dus niet iets van de toekomst, we zijn al on- derweg. Het is right here, right now.”


24 Nr.8 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64