This page contains a Flash digital edition of a book.
Openingsrit Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders


Op 20 april 2013 werd de openingsrit gereden van de Stich- ting Nederlandse Veteranen Motorrijders met als doel vete- ranen samen te brengen en het inloophuis de Molenhoeve in Veendam meer onder de aandacht te brengen. De motorrijders werden deze dag hartelijk ontvangen door de vrijwilligers van het veteraneninloophuis. Niet alleen was het dorp voor deze gelegenheid voorzien van bewegwijzering, maar ook was er een parkeerplaats voor de motoren gereserveerd en stonden de vrijwilligers klaar met koffie, thee en cake. Ondertussen kon de Molenhoeve bekeken worden en werden er contacten gelegd met andere veteranen. In de keuken vond een gesprek plaats tussen twee Uruzgangangers over hun nogal heftige ervaringen aldaar, terwijl buiten in het lente-zonnetje andere verhalen werden verteld en contacten werden gelegd. Datgene waarvoor de Molenhoeve is opgericht, een ontmoetingsplek voor veteranen waar men terecht kan voor gezelligheid, saamhorigheid en ook hulp, is deze dag zeker waargemaakt. Om half 1 vertrok een groep van dertien motoren en drie trikes door het Groningse land, via Delfzijl naar de Bond van Wapenbroeders in Haren. Opvallend was dat er niet alleen veteranen meereden, maar ook familieleden van veteranen, onder wie een schoonmoeder die het hoog tijd vond dat haar schoonzoon, een Bosnië- en Irakveteraan, ook eindelijk zijn motorrijbewijs zou halen. Op 21 september vindt een vol- gende tocht plaats naar het Vredesmonument in Roermond waar eenieder die vrede belangrijk vindt en motor rijdt, aan kan deelnemen. (MS)


Voor verdere informatie, zie de Facebookpagina Veteranen Motorrijders


Timmermans wil schikking weduwen Sulawesi


Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft met instemming van de ministerraad de lands- advocaat opgedragen zo snel mogelijk tot een schikking te komen met de weduwen van Zuid-Celebes, het huidige Zuid-Sulawesi (zie ook Checkpoint 5-2012). Hun mannen werden gedood bij zuiveringsacties onder leiding van kapitein Raymond Westerling in 1946 en ’47. In navolging van de nabestaanden van Rawagede beslo- ten ook de nabestaanden van de slachtoffers van Zuid- Sulawesi de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen en financiële compensatie en excuses te eisen. De poging om tot een schikking te komen mislukte echter. De nabestaan- den van de slachtoffers van Rawagede kregen 20.000 euro per persoon en volgens Jeffry Pondaag van de stichting Comité Nederlandse Ereschulden bood het ministerie nu de helft. Daarnaast wil het alleen schriftelijk excuses maken. Pondaag noemde dat voorstel een grove beledi- ging. Advocate van de nabestaanden Liesbeth Zegveld heeft bevestigd dat de onderhandelingen in eerste instan- tie zijn mislukt. Als de rechter zich over deze kwestie moet buigen, is zij optimistisch over de uitkomst hiervan omdat er al een uitspraak ligt in een soortgelijke zaak, die van de nabestaanden van Rawagede. Minister Timmer- mans heeft in de ministerraad ook een voorstel gedaan een regeling te treffen, zodat er niet opnieuw conflicten ontstaan over de hoogte van dergelijke schadevergoedin- gen en hij gaf aan bereid te zijn naar Sulawesi af te reizen en excuses te maken. (LvD)


Veteranenlezing 2013


Op 11 april vond in Madurodam in Den Haag de Veteranenlezing 2013 plaats. Tijdens de lezing, die was georganiseerd door het Veteraneninstituut (Vi) en het Comité Nederlandse Veteranendag, stond het jaarthema van het Vi centraal: Veteranen op de arbeidsmarkt. Na een kort woord van dagvoorzitter Carel Hil- derink opende Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede de Veteranenlezing. Hierna kwamen drie veteranen die inmiddels werkzaam zijn in het bedrijfsleven aan het woord: Afghanistanveteraan Bart Noordzij van APM Terminals (zie ook Checkpoint 3-2012), Golfoorlogveteraan Peter van Egdom van Capgemini en Bosnië- en Afghanistanveteraan Alfred de Weert van Randstad. Michiel Herkemij, een


Een van de sprekers was Golfoorlogvete- raan en oud-marineman Peter van Egdom van Capgemini. Foto: Karin Stroo


oud-marineofficier met jarenlange erva- ring bij diverse multinationals, sprak vervolgens de Veteranenlezing uit, gaf tips en noemde aan de hand van ervarin- gen voorbeelden van competenties die veteranen bezitten en die goed van pas komen in het bedrijfsleven (zie ook pag. 53). Zijn belangrijkste advies: promoot je uitzendervaring. Vanuit het publiek merkte brigade- generaal Hans van der Louw van 43 Gemechaniseerde Brigade op dat de discussie zich wel erg beperkte tot officieren die de dienst verlaten. Hij zei zich vooral zorgen te maken over de korporaals en manschappen die vaak helemaal geen zicht hebben op de vervolgfuncties die zojuist waren besproken. (JR)


MEI 2013 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64