This page contains a Flash digital edition of a book.
De projectleider van het vfonds Fokko Spoelstra bij het ereveld Loenen. Foto: Birgit de Roij


relatief lage percentage staat ook op ietwat gespannen voet met de beduidend hogere percentages van ruim 35 procent van de respondenten die zowel (zeer) positief staat tegenover het realiseren van een veteranenbegraafplaats als tegenover de beoogde locatie daarvan (tegenover het ereveld Loenen). Ruim 10 procent spreekt zich over idee en beoogde locatie negatief uit.


Concrete belangstelling Uiteraard werd de deelnemende veteranen gevraagd hoe zij er


zelf over dachten om eventueel op een veteranenbegraafplaats hun laatste rustplaats te vinden. Ook werd hen gevraagd aan te geven hoe belangrijk zij het vinden dat een eventuele vete- ranenbegraafplaats relatief dicht bij hun woonplaats ligt, dat hun partner er ook kan worden begraven en dat de mogelijk- heid voor een herbegrafenis open blijft. De antwoorden op de eerste vraag over de veteranenbegraafplaats zelf maken duidelijk dat een dergelijke voorziening onmiskenbaar in een behoefte voorziet, zoals te lezen valt in tabel 2. Van de 68 respondenten die aangeven een laatste rustplaats


Tabel 1: Terugblik op de uitzending Antwoordmogelijkheden Aantal


Zeer positief Positief


Neutraal Negatief


Zeer negatief 57


155 45 7 1


Percentage 22% 58% 17% 3% 0%


Tabel 2: Indien op korte termijn gerealiseerd, Antwoordmogelijkheden


zou ik daar zeker een laatste rustplaats willen krijgen


zou ik overwegen daar een laatste rustplaats te willen krijgen


zou ik daar zeker niet een laatste rustplaats willen krijgen


13 68 184


op een veteranenbegraafplaats te zullen overwegen, vindt 40 procent de afstand tot hun woonplaats een belangrijke factor, hecht 35 procent belang aan de mogelijkheid dat de partner hier ook een plaats kan krijgen en kent 41 procent belang toe aan het openhouden van de optie van een herbegrafenis. In de antwoorden op twee open vragen hebben veteranen nog tal van lezenswaardige aanvullingen gegeven, waarbij de een het idee juist een ‘geweldig initiatief’ noemt en de ander het weer een ‘volstrekt doorgeschoten’ idee vindt.


Conclusies Op basis van de beschreven onderzoeksresultaten lijkt er


onder veteranen voldoende belangstelling te zijn om een vete- ranenbegraafplaats te kunnen realiseren. Bijna 40.000 vetera- nenpashouders zijn immers ouder dan 65 jaar. Wanneer we er (veiligheidshalve) van uitgaan dat 2,5 procent van hen op een veteranenbegraafplaats zijn laatste rustplaats wil krijgen, bete- kent dit dat er de komende 30 jaar plaats zou moeten zijn voor minstens 1.000 graven.


Het peilen en vaststellen van belangstelling onder veteranen is een belangrijke eerste stap, maar daarmee ben je er volgens de projectleider van het vfonds, Fokko Spoelstra, echter nog niet: “Gesterkt door de resultaten van dit onderzoek kunnen we vol vertrouwen volgende stappen zetten. Te beginnen met het verwerven van de grond en het verkrijgen van toestemming om deze te benutten voor een begraafplaats. Daarna zullen het beheer en onderhoud ondergebracht moeten worden. Ten slotte zullen er afspraken met uitvaartondernemers gemaakt moeten worden. Dit uiteraard allemaal in goede samenwer- king met de beoogde buurman, de Oorlogsgravenstichting, die het ereveld Loenen beheert.”


Aantal Percentage 5% 26% 69%


Ongetwijfeld zullen diverse veteranen naar aanleiding van dit artikel concrete vragen hebben over een eventuele veteranen- begraafplaats. Dit voornemen bevindt zich echter pas in een eerste, verkennende fase waarin duidelijk moet worden of het idee voldoende draagvlak heeft en ook uitvoerbaar is. Wan- neer hierover het komende jaar meer duidelijkheid ontstaat, wordt u hiervan via Checkpoint op de hoogte gebracht en zal ook worden aangegeven bij wie u met vragen terechtkunt.


MEI 2013 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64