This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie


blijven zetten voor veteranen. “Als je als gees- telijk verzorger betrokken bent geweest bij een uitzending, houdt het niet op als je de dienst uit gaat. Je hebt samen dingen meegemaakt, soms mooie, soms spannende en verdrietige. Als dominee heb ik tijdens de missies troost geboden, zorg verleend en naast de mannen gestaan. Dat betekent dat je als de veteraan een beroep op je doet je er ook na de missie én na dienstverlating moet staan.” Hoewel Van der Born lange tijd bij de mariniers heeft gewerkt, is hij er nu voor alle veteranen. “Zo was ik altijd aanwezig bij de herdenkingen voor Koreagangers in Maastricht. En nu nog steeds bij de mariniersherdenkingen en bij- eenkomsten voor Indiëveteranen. Ik was mee met terugkeerreizen naar Libanon en ben met de Nederlandse Oorlogsgravenstichting naar Birma en Indonesië geweest. Belangrijke acti- viteiten voor de veteraan en in het geval van de Oorlogsgravenstichting vooral voor de nabe- staanden, die tijdens zo’n reis echt afscheid kunnen nemen van hun geliefde. In Maria Hoop hebben we nu ook een Indiëmonumentje en net als toentertijd in actieve dienst werk ik samen met andere geestelijk verzorgers. Hier in Limburg dus met de pastoor of de bisschop.”


Vanwege de lange reistijden bouwt Van der Born zijn landelijke activiteiten wat af, maar nog steeds is hij nauw betrokken bij de gees- telijke begeleiding van leden van de Bond van Wapenbroeders en de Bond van Neder- landse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). “Als veteranen, naast alle andere hulpverlening die er is, kiezen voor de gees- telijke verzorging, dan moeten wij er zijn. Ik merk in die contacten dat het belangrijk is dat ik, naast het feit dat ik dominee ben en dezelfde taal spreek, een van hen ben geweest.”


Thuisfront Ook aalmoezenier Theo Raaijmakers (66) is


Theo Raaijmakers (l) in Bosnië. Foto: privécollectie Theo Raaijmakers 48 MEI 2013


vrijwilliger. Hij was geestelijk verzorger bij Dutchbat 3 en werd daarna nog uitgezonden naar Cyprus. Na een aantal jaren actief betrok- ken te zijn gebleven bij de mannen en vrou- wen van Dutchbat 3 staat hij nu wat meer op afstand. “Ik ontmoet de mensen nu op reünies en de landelijke veteranendag. Dan komen de verhalen weer als vanouds. In een aantal gevallen vloeit daar dan langduriger contact uit voort. Ik ben nu in mijn eigen omgeving actief. Dit in de hoop dat de anderen ook in hun eigen omgeving worden opgevangen.” Zo is Raaijmakers een van de initiatiefnemers van de Veteranenstichting in Boxtel. “Er zijn hier ruim honderd veteranen. Vanaf Indië tot nu. We organiseren een veteranendag, zijn aanwe- zig bij de dodenherdenking, bij de herdenking bij het monument van de geallieerden, er is een nieuwjaarsreceptie en zo af en toe is er een veteranencafé.” In samenwerking met Raaijmakers maakte de lokale omroep de 55 minuten durende docu- mentaire Bij nader inzien, waarin drie vetera- nen uit Indië, Libanon en Afghanistan en een partner terugkijken op hun missie. Dit om de samenleving te laten zien wat een uitzending voor betrokkenen ook in hun verdere leven betekent. “Veteranen hebben recht op solidari- teit. Vanuit de samenleving en van de geestelijk verzorgers die met ze op missie waren. Doordat je als geestelijk verzorger zelf de dingen aan den lijve hebt ondervonden, ben je naast aal- moezenier ook een soort van ervaringsdeskun- dige. Als geestelijke verzorging moet je er zijn en ervoor zorgen dat mensen hun verhaal kun- nen vertellen. Mensen moeten hun oorlog niet verstoppen. Ook voor het thuisfront moet je er als geestelijke verzorging zijn. Zij hadden thuis een missie en dat wordt nogal eens onderschat. Wat mij betreft moet daar ook binnen het Veteraneninstituut meer aandacht aan worden besteed.” Raaijmakers maakt zich zorgen over de jongste generatie veteranen. “Die zie je nog niet op bijeenkomsten of in veteranenhuizen. Toch is het belangrijk dat er voor hen ook een platform is. Ik denk dat er door over je uitzen- dingen te praten wel voor 50 procent kan wor- den voorkomen dat mensen vastlopen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64