This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Websites over zorg voor geüniformeerden


Ditmaal richt de aandacht van de Checkpoint-redactie zich op twee websites die zorg aanbieden voor geüniformeerden. Het betreft de websites over Veteranenzorg in Stad en Ommeland en PTSS-support.


Door: Wim van den Burg V


eteranenzorg in Stad en Ommeland is onderdeel van Zorggroep Stad en Ommeland en is een


organisatie die zorg biedt aan vete- ranen met PTSS. Het werkterrein van deze organisatie beslaat de drie noordelijke provincies. De zorg die wordt aangeboden bestaat onder meer uit het begeleiden van mensen op verschillende terreinen zoals bij het voeren van de administratie, verrichten van huishoudelijke taken en het plannen en organiseren van dagbesteding. De website van PTSS- support is een initiatief van Rick Franx (ex-agent in opleiding) die door een ongeval PTSS opliep. Het niet herkennen en erkennen van de problemen waren voor hem reden om ontslag te nemen en zich sterk te maken voor zijn lotgenoten. Het afge- lopen jaar heeft de stichting aangege- ven meer dan 150 hulpaanvragen te hebben gekregen van hulpverleners met mentale problemen.


Vormgeving


De vormgeving van de websites ver- schilt nogal van elkaar. De website van Veteranenzorg in Stad en Omme- land is sober en heeft duidelijk voor wat betreft de vormgeving niet de meeste aandacht gekregen en dat is jammer want het systeem dat wordt gebruikt (WordPress) biedt veel meer mogelijkheden dan die nu zijn toe- gepast. Bij de website van PTSS-sup- port heeft de vormgeving veel meer aandacht gekregen. Er is gebruikge- maakt van kleuren en vormen die de website aantrekkelijk maken zonder dat het te schreeuwerig wordt. Als het gaat om beeld, geluid en social media heeft de website van PTSS-support iets meer te bieden dan die van Veteranenzorg. Op die website is namelijk nauwelijks iets te vinden op het gebied van beeld


Veteranenzorg in Stad en Ommeland www.zorgvoorveteranen.nl


Informatief gehalte voldoende Vormgeving


voldoende


Beeld en/of geluid matig Sociale media


Toegankelijkheid goed voldoende


PTSS-support goed


goed goed


www.ptss-support.nl ruim voldoende ruim voldoende


en geluid. Wel heeft de website een forum waarop bezoekers na registra- tie kunnen inloggen en hun berich- ten, vragen of verhalen kunnen pos- ten. Social media hebben wel aan- dacht gekregen, want op de website zijn links te vinden naar Facebook en Twitter met nieuws over de organisa- tie. Op de website van PTSS-support is, hoewel beperkt, videomateriaal te vinden, gerelateerd aan de problema- tiek. Daarnaast is er ruim aandacht voor social media. PTSS-support is namelijk te vinden op Facebook, Twitter, YouTube en daarnaast kan nieuws van PTSS-support via RSS- feeds worden gevolgd.


Toegankelijkheid


De toegankelijkheid van beide web- sites is redelijk. De website Vetera- nenzorg gebruikt voor de navigatie alleen een topmenu en dat maakt het lekker overzichtelijk. PTSS- support combineert het topmenu met een submenu dat verschijnt op het moment dat een rubriek in het top- menu wordt geselecteerd. Ondanks


die extra stap blijft het ook op die website relatief eenvoudig om je weg te vinden. De informatie die je zoekt, is in de meeste gevallen niet verder weg dan twee muisklikken. Wat betreft de toegankelijkheid van de forums op de beide websites lijkt er een beetje gehinkt te worden op twee gedachten. De strakke registra- tieplicht voor de forums verhoudt zich namelijk lastig met de wens om de samenleving actief te betrekken bij de problematiek. Het lijkt niet verkeerd om ook niet tot de doel- groep behorende bezoekers van de websites een stem te geven. Op beide websites is de informatie te vinden die je nodig hebt als je tot de doelgroep van de organisaties behoort. Wel moet worden opge- merkt dat de informatie op de web- site van Veteranenzorg niet al te uit- bundig is en het nieuws wat geda- teerd lijkt. De website van PTSS- support biedt meer en wat gedetail- leerdere informatie en het nieuws dat wordt getoond, is actueel.


MEI 2013 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64