This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag Veteranendag Marechaussee


De veertiende KMar-bijeenkomst in successie is op vrijdag 4 oktober 2013 van 09.30 tot 15.30 uur op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Oude en jonge veteranen zijn er weer van harte welkom. KMar-veteranen in actieve dienst volgen de richtlijnen van Commandant DLBE, zie zijn brief nummer 2013007532 van 12 april 2013. Hun tenue is DTKMar2 met grootmodel decoraties en zonder handschoenen. Voor de postactieve veteranen verschijnt er bij het juli-augustusnummer van Checkpoint een invulstrook om hun deelname kenbaar te maken bij het Vete- raneninstituut in Doorn. In Checkpoint staan dan ook het programma en de bijzonderheden van deze dag. (FM)


Deze actiefdienende personeelsleden zijn nu ook echt KMar-veteranen. Foto: Burgering Fotografie


Veteraneninstituut en zorg


Deze uitgave van Checkpoint staat in het teken van zorg. Zoals u wellicht al hebt gelezen elders in deze uitgave is er veel aandacht voor veteranen- zorg. Die zorg is verankerd in de Veteranenwet en die komt tot uiting onder meer in het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Maar wat is dan de rol van het Veteraneninstituut (Vi) in de zorg voor veteranen?


Niet voor niets is een van de pijlers van het Vi – naast erkenning en waardering en onderzoek – zorg. Zorg voor zowel veteranen als hun thuisfront. Het Vi is volwaardig partner in het LZV en biedt met het Centraal Aanmeldpunt (CAP) toegang tot dat LZV. Veteranen, dienst- slachtoffers en hun thuisfront kunnen dus met al hun vragen over (na)zorg terecht bij het CAP van het Vi. Hiervoor is geen verwijzing van een huisarts nodig en er zijn diverse mogelijkheden voor een afspraak bij u in de buurt. Indien gewenst kan dit het startpunt zijn van een hulpverleningstraject. Het CAP is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar. U kunt bellen met tel: 0343- 474148 of e-mailen naar zorg@veteraneninstituut.nl.


Veteranenloket In de loop van 2013 wordt het CAP


omgevormd tot Veteranenloket. Ook de diensten van het Algemeen Burgerlijk


52 MEI 2013


Pensioenfonds (ABP) zijn dan recht- streeks via dat loket toegankelijk: één telefoonnummer en één e-mailadres voor alle dienstverlening aan de vetera- nen en hun thuisfront.


Missie Volbracht Daarnaast heeft het Vi samen met


diverse partners Missie Volbracht gecre- eerd. Een militaire uitzending doet altijd iets met je. Het blijft een bepalende ervaring in je leven. Voor de een bete- kent het een verrijking, voor de ander een worsteling om de opgedane ervarin- gen te verwerken. Op http://www.vete- raneninstituut.nl/missie-volbracht zijn de verhalen van een aantal veteranen te lezen. Ook kunt u via de impactmeter een indicatie krijgen van spannings- klachten. Bovendien is er informatie te lezen over de impact van een missie en tips hoe hiermee om te gaan.


Nuldelijnsondersteuning en het


Netwerk Geestelijk Verzorgers Het Vi ondersteunt diverse initiatie- ven voor nuldelijnsondersteuning (zie ook elders in dit nummer). Zo worden veteranenontmoetingscentra financieel ondersteund, is een deel van de oplei- dingen voor nuldelijnshelpers op de Basis door het Vi betaald, wordt mee- betaald aan programma’s voor begeleid lotgenotencontact bij de Basis, is het netwerk van veteranenhelpers ontslo- ten via de DiSK-veteranen en wordt de inzet van geestelijk verzorgers –zowel in werkelijke dienst als uit dienst – ten behoeve van veteranen vanuit Doorn gecoördineerd. Ten slotte draaien twee maatschappelijk werkers van het Vi mee in de poule van maatschappelijk wer- kers, samen met mensen van de Basis en het DienstenCentrum Bedrijfsmaat- schappelijk Werk.


Onderzoek Op het Vi wordt ook onderzoek ver-


richt naar zorgaspecten, vaak mede in opdracht van het ministerie van Defen- sie, het LZV of de Raad voor Civiel-Mili- taire Zorg en Onderzoek. Zo is in voor- bereiding het onderzoek Veteraan, hoe gaat het met je? Meer informatie over dit alles vindt u op de website van het Vi: www.veteraneninstituut.nl (CC)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64