This page contains a Flash digital edition of a book.
ONDERZOEK HEEFT ONGEKEND HOGE RESPONS


Tijd is rijp voor veteranenbegraafplaats


Krijgt Nederland een speciale begraafplaats voor veteranen? Volgens Robert Croll, voorzitter van de raad van bestuur van het vfonds en initiatiefnemer van dit project, is de tijd daar wel rijp voor. Het past volgens hem bij de toegenomen maatschappelijke waardering voor veteranen in het laatste decennium. Het Veteranen Platform en het vfonds kregen vorig jaar al de indruk dat er onder veteranen zeker belangstelling is voor dit idee. De resultaten van een kleinschalig onderzoek van het Veteraneninstituut bevestigen dit.


Door: Martin Elands H


et onderzoek naar opvattingen van veteranen over hun uitvaart en het idee van een veteranenbegraafplaats werd in november 2012 in Checkpoint


aangekondigd. Op verzoek van het vfonds en het Veteranen Platform ging het Veteraneninstituut in die maand snel aan de slag. Gedragswetenschapper majoor Jos Groen stuurde 400 veteranenpashouders in de leeftijd van 53-77 jaar een korte vragenlijst. De respons was indrukwekkend, namelijk 66 pro- cent. De ingevulde vragenlijsten werden met hulp van onderzoeksbureau Acquest geanalyseerd en dat leverde boeiende uitkomsten op. Zoals gezegd, is bij dit onderzoek gekozen voor een steekproef van 400 uit de 16.000 veteranenpashou- ders in de leeftijdscategorie 53-77 jaar. Veteranen die ouder zijn, werden niet benaderd, omdat voor sommige het onderwerp wellicht confronterend is en omdat een groter deel van hen de eigen uit- vaart waarschijnlijk al heeft geregeld. Dit betekent uiteraard niet dat het onderwerp voor hen minder relevant is of dat er onder onze oudste veteranen minder belangstelling voor een eventuele veteranen- begraafplaats zou zijn. In totaal grepen 265 van de 400 benaderde veteranen de kans om aan dit onder- zoek deel te nemen. Van hen is 66 procent ouder dan 65 jaar, is 85 procent getrouwd, werd 53 procent vóór 1963 uitgezonden (vooral naar Nieuw-Guinea) en heeft 51 procent langer dan tien jaar het uniform gedragen. Een ander opvallend kenmerk van de responsgroep is een overwegend (zeer) positieve terugblik op de uitzending (80 procent), zoals blijkt uit tabel 1. Hoewel ‘slechts’ 55 procent (zeer) veel waarde toekent aan de eigen veteranenstatus, vindt een


10 MEI 2013


Voorzitter van de raad van bestuur van het vfonds en initiatief- nemer van de veteranenbegraafplaats Robert Croll. Foto: vfonds


overgrote meerderheid van rond de 85 procent het veteranen- beleid en het uitdragen van waardering voor veteranen door de overheid toch (zeer) belangrijk. Hieruit blijkt eens temeer dat vele veteranen ook de belangen van medeveteranen laten meewegen in hun oordeelsvorming.


Uitvaart en begraafplaats


Een deel van de vragen had betrekking op aandacht voor de veteranenstatus of militaire ervaringen tijdens de eigen uit- vaart. De antwoorden hierop leveren geen eenduidig beeld op. Terwijl bijna de helft van de respondenten het wel (zeer) belangrijk vindt dat er voor alle veteranen een ‘handleiding veteranenuitvaart’ beschikbaar is, geeft ‘slechts’ 21 procent aan het (zeer) belangrijk te vinden dat er tijdens de eigen uitvaartceremonie aandacht is voor zijn veteranenstatus. Dit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64