This page contains a Flash digital edition of a book.
Onthulling naambord Generaal-majoor Dürst Britt Zaal


De ontvangst- en presentatieruimte in informatiecentrum de Valk op de Oranjekazerne te Schaarsbergen heet sinds 9 april de Genm Dürst Britt Zaal. Generaal-majoor Dürst Britt was van 1 september 1946 tot 2 september 1949 de eerste commandant van de 1e Divisie 7 December die tot taak had het handha- ven van de rust en orde in Indië. De divi- sie, die grotendeels uit dienstplichtige militairen bestond, zou drie jaar in Indië blijven, maakte beide politionele acties mee en moest vijfhonderd gesneuvelden achterlaten. Om de onderlinge band ook voor de toekomst te bewaren, maar ook om te herdenken en te ondersteunen, richtte Dürst Britt de Stichting Band Oud Strijders 7 December op. Hiermee gaf hij een aanzet tot een voor de krijgs- macht unieke traditie, die dankzij de toevoeging 7 December wordt voortgezet door 11 Luchtmobiele Brigade (Aaslt) 7 December. Voorafgaand aan de onthulling van een bord met daarop de tekst Genm Dürst Britt Zaal, was er een woord van welkom door de commandant van de Luchtmo-


biele Brigade, generaal Nico Geerts. Hij benadrukte het belang van het levend houden van de traditie. Ook was er aandacht voor de geschiedenis van de 1e Divisie 7 December. Samen met de zoon van de in 1963 overleden com- mandant, luitenant-kolonel b.d. Frits


Dürst Britt, onthulde brigadegeneraal Geerts het bord vervolgens. Daarna blikte Frits Dürst Britt terug op de rol van zijn vader binnen de Band Oud Strijders 7 December. Ook vertelde hij over de invloed van zijn vader op zijn eigen leven. (JR)


Veteranen geridderd


‘… en heeft het Hare Majesteit behaagd…’, deze overbe- kende formulering hoor je onder meer tijdens de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koninginnedag. Tijdens de laatste editie, op vrijdag 26 april, ontvingen natuurlijk ook enkele veteranen een lintje. Een van hen is Nieuw- Guineaveteraan Jan Gils, die zich al jarenlang inzet op verschillende terreinen, maar met name ook voor vetera- nenverenigingen. Ook twee veteranen die een bijzondere band hebben met het Veteraneninstituut (Vi) kregen een lintje. Het betrof de Nieuw-Guineagangers Kees Maaswin- kel en Jelis Roodbeen, die in respectievelijk Zaltbommel en Veenendaal werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Een bijzondere band, dat geldt in de eerste plaats voor film- maker Maaswinkel die als dienstplichtige in 1962 met het 6e Infanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland werd uit- gezonden naar Nieuw-Guinea. Over die periode maakte hij op verzoek van het Vi de indringende documentaire Geen


dag zonder Fak-Fak, die door de NOS werd uitgezonden tijdens de Veteranendag 2008. Daarnaast maakte Maaswin- kel voor het Vi de evenzeer indringende film Hell ships, die het verhaal vertelt van de 20.000 geallieerde krijgsge- vangenen die omkwamen gedurende de gruwelijke zee- transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azie. Deze film, die eveneens door de NOS werd uitgezonden, laat de laatste nog levende ooggetuigen aan het woord. Beide films hebben bijgedragen aan de maatschappelijke waardering voor de betrokken veteranen. Een belangrijke bijdrage aan de bekendheid met en de waardering voor veteranen levert ook Roodbeen (zie ook pag. 32). Als dienstplichtig marinier diende hij in Nieuw- Guinea. Veel van die toenmalige ervaringen deelt hij tegenwoordig als gastspreker in het Vi-project Verhalen van veteranen met de schooljeugd. Daarnaast heeft Roodbeen een prominente rol gespeeld bij de totstandkoming van de Veteranensociëteit in Veenendaal. (JS)


MEI 2013 5


Foto: Hille Hillinga


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64