This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Gielt Algra, Laura Beusker, Charlene Cloo, Frans Meijer, Jos Morren, Leen Noordzij en Ageeth van der Veen


Afscheid


Dit nummer van Checkpoint verschijnt kort voor 6 juni, de datum waarop de leden van het Veteranen Platform (VP) in 2013 voor de tweede keer bijeenkomen om over allerlei vetera- nenzaken te vergaderen. Op die datum loopt mijn bestuurs- termijn als voorzitter af. Omdat ik mij niet verkiesbaar stel voor een tweede termijn, is dit mijn laatste bijdrage aan Checkpoint. Achtentwintig keer heb ik van de redactie deze rubriek mogen vullen, waarvoor mijn dank. Terugkijkend mag ik gelukkig constateren dat er veel is bereikt voor de veteranen, maar ook dat er veel in gang is gezet waarvan de vruchten nog moeten worden geplukt. Als naar verwachting eind 2013 de Vetera- nenwet en het Veteranenbesluit van kracht zijn gewor- den, zijn erkenning, waardering en (na)zorg wettelijk geborgd. Daarmee loopt ons land voorop in de wereld en daar mogen we trots op zijn. Toch kan mijn opvolger niet op de lauweren rusten. In de komende jaren verdienen nog enkele belangrijke aspecten volop aandacht. De veteranen van missies voor Libanon gaan ons helaas in rap tempo ontvallen. De uitdaging is veteranen


van recente missies te vinden, binden en boeien zodat zij het stokje kunnen overnemen.


Ik verwacht dat het accent van erkenning en waardering ver- der zal verschuiven naar (na)zorg. Het VP heeft de nuldelijn tot speerpunt verheven en geeft daar reeds volop inhoud aan. Maar het vergt de medewerking van in principe alle VP-leden. De start van het project was voortvarend, maar kan het momentum ook gehandhaafd blijven? Dat beschouw ik van levensbelang voor het VP. Tot slot geeft het gestaag toenemende aantal leden weliswaar een trots gevoel, maar ook de zorg dat het VP bestuurbaar moet blijven.


Ik sluit een leerzame periode bij het VP af, maar blijf


elders actief in de veteranenwereld en mijn bijdrage leveren. Dat het u allen goed moge gaan!


Leen Noordzij, voorzitter Veteranen Platform Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag


tel: 070-3155138, e-mail: info@veteranenplatform.nl


Zorg is aandacht voor elkaar


Deze uitgave van Checkpoint heeft als thema zorg en dat is niet zomaar. Zorg voor veteranen en militairen kent al geruime tijd serieuze aandacht. Vanuit de veteranen voor elkaar, van- uit de samenleving, vanuit Defensie zelf en vanuit specifieke organisaties als het Veteraneninstituut en het Landelijk Zorg- systeem voor Veteranen (LZV). We hebben dan nog diverse instanties, organisaties en mensen tekortgedaan, want de aandacht voor vetera- nenzorg is groot. Het LZV biedt als ketenzorgorgani- satie goed gecoördineerde samenwerking aan twaalf instellingen die samen kwalitatief hoogwaardige veteranenzorg leveren. Het LZV vierde vorig jaar het eerste lustrum en kwam er door die sterk toegenomen aandacht voor zorg. Momenteel dragen we bij aan de realisa- tie van een nieuw centraal veteranenloket en ook dat komt er (mede) door de toegenomen aandacht voor de zorg. We weten op dit moment nog niet wat dit themanummer allemaal zal bieden, maar wij willen hier graag iedereen bedanken voor alle inspanningen voor het welzijn van veteranen in Nederland en natuurlijk de geweldige mogelijkheden van het LZV.


50 MEI 2013


We merken ook dat het LZV zelf steeds meer aandacht krijgt. De ketenzorgorganisatie telt twaalf participanten en we ont- vangen regelmatig het verzoek van andere organisaties om zich bij ons aan te sluiten Dat vinden wij fijn, maar zulke verzoeken berusten soms op een misverstand. De doelstelling van het LZV is niet enkel om zorgorganisaties te bundelen, maar om met een uitgekiende, hoogwaardige zorgketen de allerbeste zorg te kunnen blijven leveren. De twaalf organisaties hebben zich al bewezen als het gaat om hun professionaliteit en zijn ook allemaal gecertifi- ceerd. Dat zijn wat ons betreft minimumeisen als het om de kwaliteit van de zorg gaat. Daarnaast hebben we


nu een volledig palet aan mogelijkheden beschikbaar en zal een nieuwe deelnemer worden getoetst op de specifieke meerwaarde op programmaniveau. (JM)


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl. Informatie en directe hulp kun je 24 uur per dag aanvragen via het CAP: zorg@veteraneninstituut.nl of 0343-474148.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64