This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


bijzondere tentoonstelling gaat over de periode waarin de Nederlandse krijgsmacht tussen 1950 tot aan de gedwongen overdracht in 1962 in Nieuw-Guinea ope- reerde. Niet alleen de mari- niers zijn hier geplaatst, ook militairen van andere krijgs- machtonderdelen, sommige met hun familie. In deze ten- toonstelling wordt op zeer persoonlijke wijze een beeld gegeven van deze aangrij- pende en indrukwekkende periode. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za, zo en 2e pinksterdag 11.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Mariniersmuseum, Wijnhaven 7-13, 3011 WH Rotterdam, tel: 010-4129600, website: www.mariniersmu- seumrotterdam.nl


4T02 Onlangs heeft het Militaire Luchtvaart Museum de award ‘Leukste uitje van provincie Utrecht’ gekregen. Het museum werd met een dikke negen beoordeeld door 70.000 stemmen van ANWB- leden. Het Militaire Lucht- vaart Museum zal 1 juli 2013 sluiten voor publiek om zich voor te bereiden op de ver- huizing naar de voormalige vliegbasis Soesterberg (zie ook Checkpoint 2T05). Voor- dat het museum zijn deuren gaat sluiten, kunt u nog eenmaal naar de volgende evenementen komen: Militair Flight Sim event (25/26 mei 2013), Concert Kapel Konink- lijke Luchtmacht (20/21 juni), Open Cockpit Zondag (23 juni) en Laatste dag Militaire Luchtvaart Museum (30 juni). Zie voor meer informatie: website www.militairelucht- vaartmuseum.nl. Militaire Luchtvaart Museum, Kamp- weg 120, 3769 DJ Soester- berg.


Varia 4V01 Op 21 februari 2013


heeft onder grote belangstel- ling van familieleden en genodigden de uitreiking van het Draaginsigne Gewon- den aan Rotterdammer Koos


58 MEI 2013


4V02 Veel forten van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam ope- nen dit voorjaar weer hun poorten voor publiek. De Stelling van Amsterdam telt maar liefst 46 forten en bat- terijen. Een aantal forten is tot en met oktober geregeld open voor het publiek. Naast de verschillende openstel- lingen en bezoekmogelijkhe- den zijn er jaarlijks terugke- rende evenementen waarin de forten extra te bezichtigen zijn en worden uitgelicht met lezingen, muziek, the- atervoorstellingen, expo- sities, kunstmarkten en re-enactmentdemonstraties. Het evenement de Seizoens- opening heeft in april plaats- gevonden, festival Op de Bres is op 18, 19 en 20 mei en de Stellingmaand van 1 tot 30 september. Voor meer informatie en actuele pro- gramma’s kunt u de website www.stellingvanamsterdam.nl raadplegen.


4T03 Waar mensen samenleven zijn conflicten. De weg naar vrede is soms niet gemakkelijk. In het Universi- teitsmuseum Utrecht kan t/m 5 januari 2014 een kijkje genomen worden in de keuken van de wetenschap ach- ter vrede. Samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht zoomt de tentoonstelling Peace of cake? Vrede: geen kant-en-klaar recept in op (voormalig) conflictge- bieden Oeganda, Zuid-Afrika en Joegoslavië. Ondervind zelf dat je bij het sluiten van vrede voor lastige keuzes staat in een interactief spel. Geopend: dagelijks van 11.00-17.00 uur. Entree: € 7,- (65+, 50% korting). Uni- versiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht, tel: 030-2538008, website: www.uu.nl/universiteitsmuseum


de Ruijter plaatsgevonden. De Ruijter diende van 1945 tot 1948 als OVW’er bij 2-6 RI, de Tijger Brigade. Het insigne werd, op verzoek


van De Ruijter, door de bur- gemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb aan hem uitgereikt. In 1947 raakte De Ruijter tijdens een grote actie op Midden-Java als mijnen- opruimer ernstig gewond. Info: Reünie en nazorgcom- missie 2-6 RI T-Brigade, M. Pragt-Lankhuizen, Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet, e-mail: marianne. lankhuizen@gmail.com


4V03 Het Bunker Museum IJmuiden is sinds 5 mei weer geopend op elke eerste zon- dag van de maanden mei t/m oktober (11.00-16.00 uur). Tijdens het Historisch Weekend 1 en 2 juni is het museum ook op zaterdag geopend (13.00-16.00 uur, en 19.00-21.00 uur). Ook zijn er diverse rondleidingen waar- aan u kunt deelnemen: mid- dagrondleidingen: t/m sept één à twee keer per maand op zondag, avondrondleidin- gen: elke woensdag t/m 11 sept, familierondleidingen: elke laatste zondag van de maanden mei t/m nov, museumrondleidingen: zomer- seizoen: veelal op woens- dagmiddag of -avond en in het winterseizoen: eerste zondag van de maand. Via het online-boekingssysteem op website www.bunkermu- seum.nl ziet u het actuele programma en kunt zich opgeven voor de rondleidin- gen. Bunker Museum, Bad- weg 38 (tegenover Camping de Duindoorn), IJmuiden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64