This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Veteraan, hoe kan SAMENWERKING VFONDS EN VP BIJ NULDELIJNSONDERSTEUNING


De voorzitter van het Veteranen Platform (VP), Leen Noordzij, is volstrekt duidelijk als hij stelt: “We hebben het bewust niet over nuldelijnszorg. Bij ‘zorg’ moet je namelijk ook denken aan zaken als dossiervorming, klachtenregelingen en toezichthoudende instanties. Dat beogen wij niet en daarom spreken we liever over nuldelijnsondersteuning.” De initiatieven op dit gebied worden nu onder regie van het VP gebundeld en voor de toekomst geborgd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.


Door: Jan Schoeman Foto’s: Birgit de Roij


"W


at we willen bereiken, is een lande- lijk dekkend


systeem van collegiale en kameraad- schappelijke ondersteuning voor veteranen en hun directe relaties. We willen veteranen met een hulpvraag terzijde staan en, indien nodig, zo goed mogelijk doorgeleiden naar professionele zorgverleners van het Landelijk Zorgsysteem voor Vete- ranen. Die wegwijsfunctie kan wat ons betreft worden ingevuld door familie, vrienden, collega-veteranen, maar bijvoorbeeld ook door Defensie als voormalige werkgever of door de nieuwe civiele werkgever van de veteraan. Anders gezegd, gaat het er bij nuldelijnsondersteuning vooral om bij een hulpvraag te reageren met: veteraan, hoe kan ik je hel- pen?”, aldus VP-voorzitter Noordzij. “Waarbij het niet uitmaakt aan wie de vraag binnen het systeem wordt gesteld.” Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon en vindt deze vorm van laagdrempelige ondersteuning al tientallen jaren plaats, vooral binnen organisaties van oudere veteranen. Een bekend, maar zeker niet het enige voorbeeld daarvan is de sociale begeleidingscommissie die al heel lang opereert binnen de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers. Wél nieuw is dat de initiatieven die er op dit punt bestonden nu onder regie van het VP worden gebundeld en voor de toekomst geborgd. Deze


16 MEI 2013


ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteu- ning vanuit het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg).


Project Vfonds-directeur Ton Heerts: “Met


de Veteranenwet heeft de overheid haar verantwoordelijkheid genomen op onder meer het gebied van vetera- nenzorg. Omdat we als privaat fonds niet langer overheidstaken hoeven te financieren, kunnen we middelen vrijmaken om nieuwe dingen aan te pakken, zoals samen met het VP dit Project Versterking Nuldelijnson- dersteuning Veteranen. Ook kunnen we nu onze aandacht op meerdere doelgroepen richten. Zo houden we


ons tegenwoordig ook bezig met de erkenning, waardering en zorg voor anderen die namens de overheid met geweld en ontreddering wor- den geconfronteerd, zoals politie en brandweer. Je hoort wel eens dat als gevolg daarvan onze aandacht voor veteranen zou verminderen, maar die vrees deel ik niet. We doen namelijk niet minder in veteranenland, maar we werken tegenwoordig wel veel gerichter en ook meer samen. Politie en brandweer kunnen veel leren van hoe de nuldelijnsondersteuning voor veteranen wordt ingericht.” Hoe ziet het project er nu in de praktijk uit? Noordzij: “We willen alle initiatie- ven die er al zijn op dit gebied beter op elkaar afstemmen en de kwaliteit verhogen. Dat maakt dat je doublures


Digitale Sociale Kaart Veteranen


Defensie en vele particuliere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en indien nodig de zorg voor veteranen. De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) is een onderdeel van de Digi- tale Sociale Kaart Nederland en geeft een overzicht van de organisa- ties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun rela- ties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrek- king, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herden- ken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan. De DiSKv is recht- streeks te benaderen met de volgende link http://www.disk-veteranen.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64