This page contains a Flash digital edition of a book.
hebben doorlopen, leidt dat tot een Certificaat van Bekwaamheid. Op dit moment doen 22 van de 45 ver- enigingen en bonden die bij het VP zijn aangesloten mee aan het project en dat aantal groeit nog steeds. Als mensen eenmaal meedraaien in het project, dan willen we ze ook blijven ondersteunen. We gaan dat bijvoor- beeld doen door de ontwikkeling van een Digitale Sociale Kaart Veteranen waarop alle organisaties, diensten en voorzieningen voor veteranen staan vermeld. Maar je kunt ook denken aan nascholing en themadagen waarop recente ontwikkelingen aan bod komen. Daarnaast streven we naar een landelijk systeem van vaste locaties waar veteranen met hun vragen terechtkunnen. Je kunt daarbij denken aan een intensieve samenwerking met ontmoetingscen- tra zoals de Treffer in Eindhoven, het Eldershoes in Hoensbroek of de ECHOS Homes.” De formele start van het project was september vorig jaar en het is de bedoeling dat het hele plan eind 2015 zal zijn voltooid. Dan moeten de organisaties van het VP en de ont- moetingscentra naar elkaar zijn toe- gegroeid. Een goede communicatie via de bladen en websites van vetera- nenverenigingen is daarbij essentieel en zowel Noordzij als Heerts ziet ook grote waarde in het gebruik van social media als Facebook en Twit- ter. Minstens tot 2016 is het vfonds ook financieel partner in het hele verhaal. Heerts: “En het zou me vervolgens helemaal niet verbazen als Defensie dan dolgraag wil deel- nemen in het project en het mogelijk zelfs zal willen overnemen.”


Defensie


En nu Defensie toch ter sprake komt: volgens de nieuwe Veteranenwet hebben ook veteranen in werkelijke dienst (actief dienende militairen met uitzendervaring) de veteranen- status. Zijn zij ook welkom binnen dit systeem van nuldelijnsondersteu- ning? Heerts: “Defensie heeft op dit punt z’n eigen verantwoordelijkheid en ik ben er een voorstander van die verantwoordelijkheden waar nodig ook gescheiden te houden. Tegelijk zie ik prima samenwerkingsmo- gelijkheden met bijvoorbeeld de collegiale netwerken en het bedrijfs- maatschappelijk werk van Defensie.” Noordzij: “Het VP respecteert de


18 MEI 2013


verantwoordelijkheid van Defensie als werkgever van de veteraan in werkelijke dienst. Aan de andere kant: het nuldelijnsondersteunings- systeem sluit niet alleen prima aan op het collegiale netwerk van de commandant, maar het staat ook ten dienste van die commandant en de


veteraan in werkelijke dienst. Met andere woorden: we zijn er voor alle veteranen en we zullen dus ook de actief dienenden onder hen zeker niet in de kou laten staan. Uiteinde- lijk is het de veteraan zelf die bepaalt door wie hij ondersteund wil worden!”


Veteranen Ontmoeting Centra (VOC)


Oktober 2010 is de samenwerking begonnen tussen verschillende veteranenontmoetingscentra in de Veteranen Ontmoeting Centra (VOC). Particuliere stichtingen met een vaste locatie in Nederland en Curaçao, aangevuld met de ECHOS Homes van de non-profit stichting Home-Base Support, die samen een sociaal netwerk vormen waarin diverse activiteiten voor de veteraan en het thuisfront worden geor- ganiseerd. Aanleiding voor het vfonds om de VOC de komende drie jaren financieel te ondersteunen met als doel eind 2015 te komen tot een landelijk dekkend netwerk van genormeerde en financieel zelf- standige veteranenontmoetingscentra. Gezamenlijk en in samenwer- king met de veteranenorganisaties van het VP worden regionale en grote manifestaties ondersteund zoals de Nederlandse Veteranendag en nieuwe initiatieven ontplooid in delen van Nederland die nog niet gedekt zijn.


De VOC bestaan uit: Stichting Veteraan en Thuisfront (Havelte) Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost De Treffer (Eindhoven) Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen Het Eldershoes (Hoensbroek) Stichting Veteranen Centrum De Oude Stomp (Alphen a/d Rijn) Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek (Sassenheim) Maatschappelijke Dienstverlening & Kameraadschap Legereenheden (Nuth) Veteranen Vereniging Curaçao ECHOS Homes


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64