This page contains a Flash digital edition of a book.
Surface Cracks B.V. Van netwerkniveau tot projectniveau


Surface Cracks B.V. timmert al meer dan 7 jaar met succes aan de weg. Het weg- bouwkundige adviesbureau uit Apeldoorn is in staat gebleken om, zowel op netwerkniveau als op project- niveau, de problemen van opdrachtgevers te vertalen naar passende adviezen.


Surface Cracks kan opdrachtgevers adviseren op het gebied van bijvoorbeeld draag- kracht, onderhoud, beheer, milieu, stroefheid, vlakheid, textuur en geluid. Verhardings- adviezen kunnen zowel op netwerkniveau als op projectniveau worden uitgevoerd. Af- hankelijk van de gewenste detaillering wordt een onderzoeksplan opgesteld. Deze kan worden opgebouwd uit bijvoorbeeld de volgende onderdelen: radarmeting, visuele in- spectie, draagkrachtmeting, boorkernonderzoek, milieuonderzoek (asfalt, fundering en grond), bepalen van de stijfheid van de constructielagen, bepalen van de (rest)levensduur van de constructie en het opstellen van onderhoudsmaatregelen.


De adviseurs van Surface Cracks hebben vele onderzoeken uitgevoerd in opdracht van onder andere diverse diensten van Rijkswaterstaat, het ministerie van VROM, CROW, provinciale- en gemeentelijke over- heden, waterschappen, aannemers, bran- cheorganisaties en productleveranciers. Het betrof hier modelonderzoeken, verge- lijkende onderzoeken en literatuurstudies. Sommige onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot publicaties in vaktijdschriften en tot bijdrages aan nationale en internationa- le congressen.


Naast het uitvoeren van onderzoek en ad- vies worden tevens diverse metingen uit- gevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld stroefheidsmetingen, vlak- heidsmetingen, monitoringsmetingen, tex- tuurmetingen, nauwkeurigheidswaterpas- singen, waterdoorlatendheidsmetingen en visuele inspecties. Deze vaak kwalitatief hoogstaande metingen stellen hoge ei-


sen aan onderhoud en kalibratie. Surface Cracks is recent nog gecertifi ceerd door CROW voor het uitvoeren van langsvlak- heidsmetingen. Met het High Speed Road Profi ling (HSRP) langsvlakheidsmeetsys- teem van Surface Cracks is het mogelijk om opleveringsmetingen conform Proef 71 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 uit te voeren. Deze metingen worden zon- der verkeersmaatregelen onder verkeer uitgevoerd, waarbij het langsprofi el dyna- misch wordt geregistreerd.


Surface Cracks heeft kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel staan. Het bedrijf is daarom ISO 9001 en VCA* gecertifi ceerd en de meerderheid van de buitenmedewerkers is in het bezit van een geldig BHV, VCA én BRL9101 certifi - caat.


Surface Cracks B.V. Postbus 2083 7301 DB Apeldoorn T 055 - 5791673 www.surfacecracks.nl 60 OTAR MarktWijzer 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72