This page contains a Flash digital edition of a book.
aangename werkomgeving. Het eindre- sultaat toont dat glas en beeldscherm wel degelijk samen kunnen gaan.”


Half-transparant


Het gebouw is een ontwerp van de hand van Wiel Arets Architects. De gevel is in- gericht op het 24-uurskarakter van de werkzaamheden in de centrale. Het glas is namelijk semitransparant, waardoor de medewerkers overdag hun werk kun- nen doen zonder al te zeer bekeken te worden van buitenaf. ’s Avonds licht de


‘HET WAS EEN BEHOORLIJKE VERRASSING DAT DE ARCHITECT EEN SOORT VAN GLAZEN PALEIS HEEFT ONTWORPEN’


moeten opereren zorgde voor wat weer- stand. En voor een deel van hen heeft het er ook mee te maken dat zij nu om de hoek van hun werk wonen en straks


volgens Weerts de realisatie van het ge- bouw zelf. “Naarmate die meer gestalte kreeg, werd het enthousiasme groter. Nu het er allemaal is en mensen er aange-


nen op afstand en stonden dus niet te springen om op de centrale te gaan wer- ken. Ook het punt dat ze nu vrij zelfstan- dig werken en straks in grotere teams


een opleiding gevolgd om te leren hoe je van een kleine groep naar een grote groep groeit en wat hun rol daarin kan zijn. Maar nog belangrijker dan dat was


gevel juist op, waardoor de Bediencen- trale als een baken van licht wordt in de omgeving. Het gebouw bestaat uit een vijfhoekige basis, met daarop uitkragen de verdiepingen. Op deze verdiepingen bevinden zich de operationele ruimtes, die zijn gegroepeerd rond het atrium. Pascal Weerts, teamleider scheepvaart bij Rijkswaterstaat, stuurt de mensen aan die uiteindelijk op de Bediencentra- le gaan werken. “In het begin waren de medewerkers niet erg enthousiast. Velen van hen werken al sinds jaar en dag lo- kaal en vonden dat de beste manier van bedienen. Ze zagen op tegen het bedie-


24 Nr.9 - 2013 OTAR


een fl ink eind moeten reizen.” Toch heb- ben nu vrijwel alle medewerkers vrede met de verhuizing en hebben ze er zelfs zin in. Weerts vertelt dat daar veel ener- gie in is gestoken en dat al in 2008 is be- gonnen met het betrekken van de me- dewerkers. “In werkgroepen konden zij meedenken over facilitaire zaken, wa- terhuishouding, bedientijden en derge- lijke. Het nut en noodzaak van bedienen vanuit één centrale voelden ze toen echt. Daarom is er nu bij het bedienpersoneel wel voldoende draagvlak, samen wil- len ze ook hier een succes van maken.” Daarnaast hebben alle medewerkers


wend raken, zie je wel steeds meer be- trokkenheid bij de nieuwe werkplek.” Weerts vertelt dat zijn medewerkers in- zien dat er grotendeels aan hun wen- sen tegemoet is gekomen. “Er is seri- eus geluisterd, natuurlijk konden niet alle wensen worden gerealiseerd. Maar de meesten vinden het fi jn dat ze in een professionele omgeving terechtkomen met goede voorzieningen en begrijpen de keuzes die gemaakt zijn. Zij zaten vaak in sterk verouderde ruimtes. Straks hebben ze alle faciliteiten die zij nodig hebben, natuurlijk om te bedienen, maar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72