This page contains a Flash digital edition of a book.
externe voorspankabel aangebracht. Hiervoor zijn tijdelijk 460 tons vijzels in het inwendige van de kokers geïnstal- leerd, met een werkruimte van slechts een meter hoogte. Door de extra aan- gebrachte voorspanning zijn de koker- bruggen korter geworden. Met deze versterking is de normaalkracht in de brug toegenomen, waardoor deze beter in staat is de verhoogde verkeersbelas- ting op te nemen. Met name de moei- lijke bereikbaarheid en de beperkte af- metingen maakten deze versterking van de betonnen kokerbruggen tot een uit- dagend en complex werk.


Berm met installatie Een ander onderdeel van het project bestond uit het renoveren van de mid- denberm tussen de twee brugvallen in. Hierin bevond zich een afgedekte U- vormige betonnen goot, waarin verschil- lende kabels en leidingen lagen. Door AEVO, onderdeel van Improvia, zijn alle kabels en leidingen die in functie zijn, vervangen en alle weeskabels en -leidingen verwijderd. In overleg met de provincie is besloten om een compleet nieuwe goot aan te leggen, die wordt af- gedekt met een kunststof rooster. Den Ouden: “Op die manier kan door regen- waterspoeling worden voorkomen dat zich allemaal vuil ophoopt in de ruim- te. Daardoor kan ook continu inzichtelijk worden gemaakt wat de status van de goot is. Daarnaast hebben wij het idee geopperd om de brug veiliger te maken door geleiderails aan te brengen aan de binnen- en buitenbermen. De provin- cie wilde daar aanvankelijk betonnen schampranden aanleggen, maar dat zou vuilophoping alleen maar verster- ken. Over deze suggestie was men bij de provincie ook zeer te spreken.”


De brugvallen worden op afstand be- diend en in specifi eke gevallen lokaal. Voor de lokale bediening zijn de twee brugwachtershuisjes nog in functie en die maakten ook deel uit van het groot- onderhoud. Mourik Techniek heeft er voor gezorgd dat de brugwachtershuis- jes zijn vervangen door twee identieke nieuwe huisjes.


Uitdaging De rest van het groot onderhoud aan de brug bestond verder uit herstel van


betonschade. De bereikbaarheid van de betonschade aan de onderzijde van de uitbouwbrug, boven het Hartelka- naal, in relatie tot het zo beperkt mo- gelijk stremmen van het vaarverkeer, was voor Mourik en Vogel een uitda- ging. Middels laagwerker en zeepon- tons met hoogwerkers is een beperkte scheepvaarthinder gerealiseerd en kon- den de betonreparaties op vakkundige wijze worden uitgevoerd. De stalen de- len zoals het leuningwerk, brugvallen, portalen en lichtmasten moesten ook geconserveerd worden. Ook bij deze werkzaamheden was het beperken van scheepvaarthinder voor de hoge door- vaart, waarbij het brugval moet worden geopend, een hele uitdaging. Deze uit- daging is door Bouman-GSB vormge- geven door een werkschip met steiger


geschikt te maken, zodat op gezette tij- den het brugval geopend kon worden en een hoge doorvaart mogelijk was. Daarbij werd het werkschip tijdelijk uit de doorvaart gehaald. Deze laatste con- serveringswerkzaamheden worden, nu het verkeer weer voluit gebruik kan ma- ken van de brug, tot eind december af- gerond.


Mobiliteitscentrum


Omdat de Hartelbrug tijdens de werk- zaamheden regelmatig slechts een be- perkte verkeerscapaciteit kon verwer- ken en op sommige momenten zelfs in één richting geheel afgesloten moest worden, was van tevoren wel duidelijk dat dat grote consequenties zou heb- ben voor de afwikkeling van de drukke verkeersstromen die het gebied ken- Nr.9 - 2013 OTAR


O Nr.9 - 2013 TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72