This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


Arjan van Weele


OVER DE WAARDE VAN RELATIES IN COMPLEXE PROJECTEN


In 2012 kwam Volker Wessels in het nieuws als ge- volg van slecht uitgevoerde onderhoudswerkzaamhe- den aan een spoorbrug over het Twentekanaal. Na op- levering van het werk bleek het spoor onvoldoende verankerd. De belangrijkste oorzaak was dat het werk uitgevoerd was met ongekwalifi ceerd personeel. On- matige prijsdruk van de zijde van de opdrachtgever noodzaakte Volker Wessels naar goedkope arbeids- krachten om te zien. Deze vergaten zorg te dragen voor een stevige verankering van het spoor. Volker Wessels kreeg een boete opgelegd van 115.000 euro.


Het leven van een contractor is in deze tijd niet een- voudig. Contracten worden groter, complexer en risi- covoller. Opdrachtgevers trekken zich terug op hun


regierol. Contractors moeten op basis van een functionele specifi catie een ontwerp, een risico- plan en een uitvoeringsplan voorleggen. Via een ondoorzichtige beoordelingsprocedure wordt door de opdrachtgever het ontwerp gekozen dat het beste binnen zijn budget past. De ver- liezende contractors moeten er maar op vertrouwen dat hun goede ideeën en vindingen niet alsnog in het winnende eindontwerp zijn ingebouwd. De opdrachtgever verstrekt daartoe ga- ranties, maar deze blijken in de praktijk vaak weinig waard. Contractering van het werk vindt plaats op basis van de zogenaamde geïntegreerde contracten. Veel contractors denken terug aan de tijd waarin de opdrachtgever een gedetailleerd technisch ontwerp en bestek met de of- ferteaanvraag uitstuurde. Toen was het leven nog simpel. Men behoefde alleen maar te calcule- ren. De goedkoopste won. Het risico voor de uitvoering van de activiteiten lag voor het grootste deel bij de opdrachtgever. Elk meerwerk leidde tot een meerprijs. Dat waren nog eens tijden! Kom daar vandaag nog eens om in een EPIC-contract of een DBFM-contract.


De bouw en de infra zijn in Nederland aan grote veranderingen onderhevig. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn sterk op elkaar aangewezen. Dat geldt vooral voor grote projecten waar het aantal gekwalifi ceerde contractors gering is en waar in combinatie met onderaannemers complexe klussen geklaard moeten worden. Opdrachtgever en opdrachtnemers zijn met elkaar verbonden via steeds ingewikkelder en omvangrijker contracten. Relaties verjuridiseren in hoog tempo. Contractmanagement is zich als discipline snel aan het ontwikkelen. Met voordelen, maar ook met nadelen. Leidt een en ander nu ook tot betere resultaten in de praktijk? Naar deze vraag hebben wij recent wetenschappelijk onderzoek verricht. Meer in het bijzonder waren wij nieuwsgierig naar de variabelen die kennisuitwisseling en kennisontwikkeling tus- sen opdrachtgevers en hun leveranciers bepaalden. Daarbij maakten wij een onderscheid tus- sen variabelen die betrekking hadden op formele en informele coördinatiemechanismen. Forme- le coördinatiemechanismen hebben betrekking op de inhoud van de contractuele afspraken cq. de kwaliteit daarvan. Informele coördinatiemechanismen hebben betrekking op de relatie tus- sen partijen en de kwaliteit daarvan. Wij waren nieuwsgierig welke coördinatiemechanismen het grootste positieve of negatieve effect sorteerden op kennisuitwisseling tussen commerciële partijen. Wat bleek? In alle gevallen bleek de kwaliteit van de relatie de grootste voorspeller te


12


Nr.9 - 2013 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72