This page contains a Flash digital edition of a book.
zijn van kennisuitwisseling en kennisontwikkeling tussen partijen. De kwaliteit van het contract had hierop slechts geringe invloed. Soms zelfs een negatieve invloed. Bij nadere bestudering van de on- derzoeksresultaten en de bespreking daarvan met experts bleek dat een verkeerd contract een aan- vankelijke goede relatie ernstig kan schaden. Omgekeerd kon een goed contract de averij die de rela- tie tussen partijen al in een vroegtijdig stadium had opgelopen niet keren. Een opvallende variabele was de verblijfsduur van de contractmanager op een project. Hoe langer de verblijfsduur op een pro- ject, des te groter de kennisdeling tussen partijen was. In hoeverre dit ook voor andere projectmana- gers en functionarissen gold, konden wij niet nagaan omdat het onderzoek zich daarop niet richtte.


Alhoewel het nog te vroeg is om hier absolute uitspraken over te doen, heeft het er alle schijn van dat naarmate contracten complexer en risicovoller worden, er hogere eisen worden gesteld aan het proces van kennisuitwisseling en kennisontwikkeling tussen contractpartijen. Contractuele afspra- ken dienen hierin te voorzien door afspraken te maken over de governancestructuur. Dit is het geheel van spelregels dat partijen overeenkomen om met elkaar te communiceren, te overleggen en dispu- ten op te lossen. In een dergelijke governancestructuur dient het nastreven van relatiekwaliteit tus- sen partijen, in casu een professionele en constructieve interpersoonlijke verhouding tussen sleu- telfunctionarissen centraal te staan. Partijen moeten elkaar vertrouwen en respecteren en er vanuit kunnen gaan dat men daadkrachtig kan besluiten in geval van problemen. Dit aspect krijgt helaas in de vele contracten die wij onder ogen hebben gehad erg weinig aandacht. Zij lijkt niettemin een van de allerbelangrijkste succesfactoren voor het uitvoeren van complexe risicovolle projecten. Het lijkt mij van belang dat de manier waarop de opdrachtgever omspringt met zijn opdrachtnemer inzichtelijk wordt gemaakt. De meeste beoordelingssystemen in de bouw lijken eenzijdig. Opdracht- gevers beoordelen hun contractors en onderaannemers. Daar is op zich niets mis mee. De kwaliteit van het geleverde werk moet worden vastgesteld. Maar daar kan het niet bij blijven. Wat nodig lijkt is dat we in de bouw naar tweezijdige prestatiebeoordeling toegaan. Het is van groot belang dat in- zicht wordt verkregen in de manier waarop contractors over hun opdrachtgevers denken in termen van kwaliteit van opdrachtgeverschap, integriteit en deskundigheid. Belangrijker is nog vast te stel- len hoe het gesteld is met de motivatie van de opdrachtnemer om in de relatie met de opdrachtgever goed werk te leveren. Dit alles om problemen zoals aan het begin van dit artikel werd beschreven te voorkomen.


Prof. dr. Arjan van Weele NEVI leerstoel Inkoopmanagement Technische Universiteit Eindhoven


Partner bij duurzame ontwikkeling Investeer NU in je toekomst!


BOB heeft een ruim aanbod aan Infra-opleidingen. Enkele voorbeelden zijn: Elementaire Infra Techniek Voorbereidend Kadermedewerker Infra Kadermedewerker Infra


T 079 325 24 50 www.bob.nl BOUWEN AAN TALENT


Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72