This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Stimuleer multimoda BETTY DE BOER


Tweede Kamer-lid voor de VVD OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Vervoer over water vind ik voor Nederland van groot belang. De Nederlandse havens blijven groeien, en wanneer Maasvlakte 2 straks vol operationeel is, moeten alle goederen toch zo snel mogelijk naar het achterland. Dit kan niet alleen via de weg.”


“We zouden multimodaal vervoer moe- ten stimuleren en de binnenvaart speelt daar een essentiële rol in. Daarnaast is het nou eenmaal veiliger om gevaarlijke stoffen over water te vervoeren in plaats van over de weg of het spoor.”


“Nederland is een echt waterland en heeft goede verbindingen. Dit betekent niet dat we er al helemaal zijn. De overheid moet samen met de vervoersbedrijven, maar ook met verla- ders, samenwerken om zo efficiënt mo- gelijk de stroom van goederen te verde- len over de verschillende modaliteiten, waarbij er nog veel ruimte is op onze waterwegen.”


“De sluis- en brugbedieningstijden zijn dikwijls een probleem. De VVD is van mening dat wanneer er geïnvesteerd wordt in betere vaarwegen, bezuinigin- gen op de doorstroming van de sche- pen erg onhandig zijn. Daarnaast zijn niet alle wateren geschikt voor grotere


20 Nr.9 - 2013 OTAR


schepen en ben je afhankelijk van wa- tergebonden locaties en bestemmin- gen. Ik denk echter dat we met de ge- reserveerde middelen uit het MIRT een aantal belangrijke stappen zetten. Een voorbeeld hiervan is de sluis bij Eefde en het verbeteren van vele vaarwegen in onder andere Brabant of de investerin- gen in de aanleg van Maasvlakte 2. Het is de wens vanuit de VVD om een lande- lijk dekkend plan voor overslagterminals weg-water-spoor op te stellen en daar- bij private investeringen te betrekken.”


“Ik denk dat het antwoord op de vraag


of Maasvlakte 2 voldoet pas gegeven kan worden wanneer deze volledig ope- rationeel is. Wij zijn in ieder geval ver- heugd dat een van de belangrijkste pij- lers van de Nederlandse economie kan blijven groeien en zichzelf kan blijven ontwikkelen. Het belangrijkste is dat we ons nu gaan voorbereiden op het afvoe- ren van een groeiende goederenstroom van de Maasvlakte naar het achterland.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72