This page contains a Flash digital edition of a book.
ces waarin veel ervaring is opgedaan. En niet verwonderlijk: maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet een begrip dat van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Het is een proces dat veel inspanning vergt en tijd vraagt, maar uiteinde- lijk leidt tot betere en duurzame resultaten. Een aantal hiervan en een toelichting daarop passeert de revue.


Resultaten In 2011 zijn afspraken gemaakt over de betrouwbaarheid van


levering, de kwaliteit van de geleverde betonmortel, de CO2- emissie, de materiaalkringloop en de arbeidsveiligheid. Betrouwbaarheid van levering


Keurmerkhouders maken met afnemers duidelijke afspraken over de afl evertijdstippen en de hoeveelheid te leveren be- tonmortel. Vanuit de fi losofi e dat succes een kwestie is van samenwerken, worden de verschillende aspecten van leve- ring regelmatig met afnemers geëvalueerd en (waar mogelijk) wordt er aan verbeteringen gewerkt. Van keurmerkhouders wordt verwacht dat zij afwijkingen van meer dan 15 minuten in levertijd - of het nu te vroeg of te laat is - bijhouden. Hiertoe hebben de keurmerkhouders de afgelopen jaren geïnvesteerd in systemen of verbeterde werkprocedures voor leveringsre- gistratie. Met deze stap voorwaarts moet in 2014-2015 meer inzicht worden verkregen in de betrouwbaarheid van de leve- ringen.


Kwaliteit geleverd betonmortel Als de afgelopen jaren in de bouw één ding is bewezen, dan is het wel dat de beste resultaten worden geboekt wanneer met de klant wordt meegedacht. Recepten voor betonmengsels worden echter nog teveel een-op-een overgenomen van het ene bestek naar het andere. Met advies en begeleiding willen keurmerkhouders dit ondoordachte kopieergedrag tegengaan en positief bijdragen aan de betonmortelkwaliteit. Zij beschik- ken over kennis van en ervaring met het gedrag van beton- mortel in uiteenlopende toepassingen. Kennis en ervaring die onmisbaar zijn om voor iedere omgeving een receptuur te bie- den die optimaal scoort op het gebied van duurzaamheid en constructieve veiligheid. In combinatie met een actieve hou- ding naar opdrachtgevers, hebben keurmerkhouders de af- gelopen twee jaren geïnvesteerd om deze kennis en ervaring nog beter toegankelijk te maken. Branchebrede communica- tiemiddelen, zoals brochures en websites, zijn daar voorbeel- den van.


CO2 -emissie


Onder het motto ‘meten is weten’ wordt de gemiddelde CO2 emissie per m3


- -betonmortel per vestiging bepaald, zodat ge-


richte reductiemaatregelen kunnen worden genomen. Eén van die maatregelen is de stimulering van het gebruik van klin- kerarme cementsoorten. Andere factoren bleken niet of slecht beïnvloedbaar te zijn. Een voorbeeld daarvan is het weer. Desalniettemin wisten keurmerkhouders ondanks een lan- ge winterperiode de CO2


-emissie per m3 houden. Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 29


Materiaalkringloop Een belangrijke factor voor de CO2 -emissie is het bindmiddel


dat wordt gebruikt. Door hergebruik (de inzet van secundaire grondstoffen) kan de emissie als gevolg van bindmiddel wor- den verminderd. Als resultaat van de inspanningen van de af- gelopen jaren is het hergebruik verder verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen om hoogovenslak en e-vliegas dat steeds va- ker als bestanddeel van bindmiddelen wordt toegepast. Ook het gebruik van betongranulaat als grindvervanger laat de af- gelopen jaren een stijging zien. Het percentage secundaire grondstoffen nam in 2012 met circa 15 procent toe ten op- zichte van 2011.


Arbeidsveiligheid Veiligheid is in alle sectoren van de bouw een hot issue. Keur- merkhouders bevorderen de arbeidsveiligheid op de beton- centrale en bij de afl evering van betonmortel naar de bouw- plaats. Hiertoe worden niet alleen medewerkers en bezoekers adequaat geïnstrueerd, maar zijn de keurmerkhouders ook een volwaardig gesprekspartner om de veiligheid op een bouwplaats tijdens het verwerken te vergroten. De vernieuw- de Arbocatalogus Betonmortel is daarvan een voorbeeld. Het vormt de basis voor alle facetten van arbeidsveiligheid als het gaat om werken met en bewerken en verwerken van beton- mortel. Nieuw in de Arbocatalogus zijn de onderwerpen ma- chineveiligheid, fysieke belasting en inrichting van arbeids- plaatsen. Keurmerkhouders beschikken over materiaal om deze arbeidsveiligheid onder de aandacht te brengen en te bevorderen. Op brancheniveau werd een ludieke en tegelij- kertijd serieuze campagne rondom dit thema gestart. Als blijk van het succes hiervan, wordt de campagne inmiddels ook toegepast door buitenlandse branchegenoten.


Continu proces Twee jaar na de start van het keurmerk Beton Bewust is be- sloten om de controle in het jaar 2014 volledig door derden plaats te laten vinden. Tegelijkertijd is vastgesteld dat de ei- sen die aan het keurmerk zijn verbonden nog ambitieuzer mo- gen. De branchemeetlat 2014-2015 is dan ook op een 12-tal onderdelen aangevuld en uitgebreid.


Het Brancheverslag waar de resultaten en ambities in worden gepresenteerd, kan worden aangevraagd via de VOBN of de website www.betonbewust.nl


Meer informatie:


www.betonbewust.nl www.vobn.nl


onveranderd laag te


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72