This page contains a Flash digital edition of a book.
verlijmingstechniek door middel van va- cuüminjectie ontwikkeld.


Berekeningen en beproeving Takke: “Voordat de plaat wordt aange- bracht, moeten we eerst tal van bereke- ningen uitvoeren om vast te stellen wat er nodig is om de constructie voor een periode van 40 jaar te kunnen garande- ren. Vervolgens worden door TU Delft kleine proefstukken op de vervormings- last beproefd om die berekeningen te ondersteunen. De kunst is uiteindelijk de platen heel precies op het bestaande dek te verlijmen en dat moet in één keer gebeuren. In het geval van de Hartel- brug spreken we over plaatafmetingen van 3,5 bij 18 meter en 3,5 bij 28 me- ter van respectievelijk 10 en 8 mm dik- te. Het extra gewicht valt relatief mee, waardoor de contragewichten slechts beperkt hoeven te worden verzwaard.”


Hoogwaardige epoxylijm De nieuwe plaat wordt met afstand- houders op de bestaande plaat aange- bracht waardoor tussen beide platen een ruimte ontstaat. Deze ruimte wordt


16 Nr.9 - 2013 OTAR


geheel afgeseald en onder vacuüm ge- bracht om vervolgens de hoogwaardige epoxylijm te kunnen aanbrengen. Tak- ke: “Daarna wordt gecontroleerd of de lijm zich voldoende in de tussenruimte heeft verspreid en gehecht. Eventueel kan met na-injecties een honderd pro- cent hechting worden gerealiseerd. Dit hele proces wordt in een doorwerktent uitgevoerd, waarbinnen een constante temperatuur en luchtvochtigheid wordt gecreëerd om het uithardingsproces (12 uur) zo optimaal mogelijk te laten verlo- pen.”


Over toekomstige toepassingen van dit procedé elders is Takke optimistisch ge- stemd. “Nu zowel Rijkswaterstaat, als de provincie Zuid-Holland het hebben toegepast en overtuigd zijn van het re- sultaat, hebben inmiddels ook andere gegadigden zich al gemeld voor dit pro- cedé.”


Betonnen kokerbruggen Niet alleen de stalen beweegbare brug- delen dienden versterkt te worden. Ook de vaste betonnen kokerbruggen,


de uitbouwbruggen over het Hartelka- naal, hadden te lijden onder de toege- nomen verkeersintensiteit en asdruk. Projectleider Den Ouden: “In de wan- den van de kokerbruggen onder de rij- dekken zat van oorsprong voorspan- ning met aanhechting. Deze was niet langer toereikend en sterk genoeg voor de bestaande situatie. Wij hebben Heijmans Span & Verplaatsingstech- nieken ingeschakeld om voor dit on- derdeel hun expertise in te zetten. Dit bedrijf heeft aan weerszijde in het in- wendige van de kokers tegen de be- staande wanden, aan het begin en eindpunt van de overspanning van 260 meter, tweemaal vier betonblokken ge- stort. Deze blokken fungeren als ver- ankeringen voor de additionele exter- ne voorspanning. De krachtsafdracht van de betonblokken verloopt via wrij- ving naar de bestaande wanden. Om de wrijvingsweerstand te verhogen, zijn in dwarsrichting 18 voorspankabels per blok toegepast. De externe langsvoor- spanning bestond uit vier kabels per ko- ker met ieder ten minste 17 strengen. In totaal is 337 ton voorspankracht per


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72