This page contains a Flash digital edition of a book.
O


p 1 januari 2015 is het zover: dan worden alle sluizen op het traject Born tot en met Belfeld vanuit de bediencentrale op afstand be- diend. En dat zijn er nogal wat. Van acht sluizen werkt het personeel dan niet meer op de locatie zelf, maar in de nieu- we centrale. Later dat jaar volgt nog be- dienpost Borgharen als negende object. Omdat de sluizen dan ook 24/7 wor- den bediend, wordt het voor de scheep- vaart een stuk effi ciënter. Bij de sluizen hangen camera’s, waardoor de sluisbe- dienaars net zo veel zien als wanneer ze zelf op de sluizen staan. Bij alle be- staande sluiscomplexen blijft wel een noodvoorziening voor lokale bediening. Volgens Henk van Duinen, contractma- nager bij Rijkswaterstaat voor dit pro- ject, is het belangrijkste voordeel van de bediencentrale dat door de bediening op afstand eenduidigheid in afspraken en procedures komt. “Daarnaast vind ik ook een snellere doorstroming van het scheepvaartverkeer en een effi ciëntere inzet van sluisbeheerders heel erg be- langrijke voordelen.”


Nautisch centrum In het glazen gebouw worden, naast de


centrale bediening, ook een nautisch centrum en een informatieruimte inge- richt. Het nautisch centrum heeft onder andere als taak het bemensen van het Meldpunt water, dat zorgt voor het op- sporen en tegengaan van waterveront- reiniging. In het infocentrum kunnen be- zoekers uitleg krijgen over de bediening en de werking van de sluizen.


De bouw van de Bediencentrale en de gebouwtechnische installaties zijn in fe- bruari 2012 door Besix voltooid. Voor een aannemer die zich vooral bezig- houdt met megagrote projecten als de ‘Burj Khalifa-toren’ in Dubai of de ‘Cle- veland Clinic’ in Abu Dhabi lijkt dit mis- schien klein bier, maar volgens project- leider Ken Watzeels van Besix is niets minder waar. “Ten eerste is het heel uit- dagende architectuur, maar daarnaast is ook de interactie met de gebruikers, de opdrachtgever en de architect iets wat dit bouwproces heel interessant maakt.”


Verrassend ontwerp En die interactie kan met recht bijzonder worden genoemd. Van Duinen vertelt dat voordat de aanbesteding plaatsvond er al met het bedienend personeel was ge-


sproken over wat zij belangrijk vonden in het gebouw. Daar kwam onder andere uit naar voren dat het gebouw vanwege het vele beeldschermwerk vooral donker moest zijn. “Het was dus een behoorlij- ke verrassing dat de architect een soort van glazen paleis heeft ontworpen. In eerste instantie was daar dus veel weer- stand tegen, maar door uitleg en goed te luisteren naar de echte bezwaren, is veel pijn weggenomen.” Watzeels legt uit dat een Design & Construct-contract meer is dan de som van individuele ei- sen. “Een architect bekijkt een ontwerp integraal en houdt ook rekening met an- dere aspecten, waar specialisten vaak aan voorbij gaan. Een donkere ruimte is misschien ideaal voor beeldscherm- werk, maar ergonomisch heeft een mens


‘BIJ ZO’N GEBOUW IS HET:


JE VINDT HET PRACHTIG OF JE VINDT HET NIETS’


– zo wijst menig onderzoek uit - ook be- hoefte aan voldoende licht. De architect heeft dus vooral ingezet op de eveneens vereiste uitstraling, transparantie en een


Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72