This page contains a Flash digital edition of a book.
De Hartelbrug ligt over het Hartelkanaal en het Zoetwaterkanaal en vormt, als onderdeel van de N218, een belangrij- ke ontsluiting van Voorne Putten (Spij- kenisse, Hellevoetsluis) naar de A15. Het groot onderhoud was noodzake- lijk om de veiligheid te waarborgen en de brug zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Het Hartelkanaal is ook een belangrijke en drukbevaren scheepsrou- te voor de binnenvaart tussen de Maas- vlakte en het achterland. “Zo’n knoop- punt van drukke verkeerstromen vergt een zeer goede voorbereiding en conti- nue alertheid bij een werk als dit en we hebben ook alles uit de kast gehaald om zo snel mogelijk tot een goed resul- taat te komen. Overlast was onvermij- delijk, dat wisten we van te voren, maar in samenwerking met Provincie Zuid- Holland, de regio en onderaannemers hebben wij die maximaal weten te be- perken. Het succes van dit resultaat ligt in het feit dat wij in nauwe samenwer- king met onze opdrachtgever en onder- aannemers continue hebben gestuurd op het onderkennen van elkaars belan- gen waardoor er een stimulans ontstaat om vooruit te denken en regeren moge- lijk werd. Heel belangrijk hierbij is de be- reidheid om buiten je eigen domein te willen en kunnen denken”, vertelt pro- jectleider Johan den Ouden van Mourik Groot-Ammers.


Mourik Groot-Ammers heeft de op- dracht ‘Groot Onderhoud Hartelbrug’ van de provincie Zuid-Holland gekregen op basis van de EMVI. Met de opdracht is een bedrag van 6,5 miljoen euro ge- moeid. In 1968 werd de Hartelbrug of- fi cieel opengesteld met twee rijstroken voor het autoverkeer en daarnaast aan beide kanten een fi etsstrook. Eind jaren ’80, begin jaren ’90 is een situatie ge- maakt met een wisselstrook en aan 1 zijde een dubbel fi etspad. Na de bouw van een aparte fi etsbrug heeft de Har- telbrug sinds mei vorig jaar twee maal twee rijstroken.


Vermoeiing Den Ouden: “De opdracht van de pro- Alvorens de nieuwe plaat op het brug-


vincie hield in dat de brug versterkt moest worden en zodanig opgeknapt, dat er de komende 40 jaar geen groot onderhoud meer plaats hoeft te vinden.” De twee beweegbare stalen brugdelen bleken te licht voor de sterk toegeno- men verkeersintensiteit en toegenomen aslasten. Dat betekent dat de brug door de tijd heen veel heeft moeten door- buigen en het gevolg daarvan is dat er in de loop der tijd lokaal vermoeiings- scheuren in de dekplaat zijn ontstaan. Complete vervanging van de brugdelen is dan een optie, maar wel een dure. De staat van de brug was echter nog van dien aard, dat de provincie heeft beslo- ten de brugdelen met een extra stalen dekplaat te versterken. Volgens Den Ou- den een innovatieve methode vanuit een duurzame gedachte, waarbij de nieuwe plaat op de bestaande dekplaat wordt verlijmd met een epoxy. “Wij hebben Takke Breukelen ingeschakeld om voor dit onderdeel hun expertise in te zetten. Dit bedrijf heeft inmiddels al bij twee an- dere bruggen in Nederland deze werk- wijze toegepast en nu dus ook met succes bij de Hartelbrug.” Door het aanbrengen van een extra dekplaat op het brugval moet de brug weer geba- lanceerd worden om er voor te zorgen dat het aandrijfwerk niet wordt overbe- last. Bij één van beide bruggen moes- ten er ballastkisten worden aangebracht waarin de regelballast opgenomen kon worden. Voor het uitbalanceren van de brug heeft de machinefabriek van Mou- rik Techniek deze ballastkisten ontwor- pen, gemaakt en aan de brugconstruc- tie gemonteerd.


Niet over de hele brug


De stalen dekplaten zijn overigens niet over de gehele breedte van de brug aangebracht, omdat anders het gewicht te groot zou zijn geworden voor de draaipunten. Daarom is ervoor gekozen alleen de buitenste rijstroken met een plaat te versterken. Vrachtverkeer mag daarom voortaan uitsluitend over deze versterkte stroken rijden.


dek aan te kunnen brengen, moest eerst de slijtlaag worden verwijderd en het onderliggende staal worden gestraald. Dat gebeurde in een speciaal daarvoor neergezette doorwerktent om het blan- ke staal te vrijwaren van vocht. Ver- volgens zijn de aangetroffen vermoei- ingsscheuren dichtgelast. Daar waar scheuren te groot waren, is het slechte stuk met snijbranders verwijderd om er vervolgens een nieuwe plaat (inzetstuk) in te leggen en af te lassen. Overigens heeft de doorwerktent het zwaar te ver- duren gekregen tijdens de storm van eind oktober, maar het oponthoud wat daardoor ontstond, kon snel weer wor- den ingehaald.


Orthotroop rijdek Geert Takke, van het gelijknamige be- drijf uit Breukelen, legt uit dat de meeste stalen bruggen in Nederland bestaan uit een orthotroop rijdek; een stalen plaat met zogenaamde trogprofi elen. Door de geometrie van de las, in combinatie met vervormingen onder invloed van het ver- keer, kunnen dwars door de plaat van- uit de lassen scheuren ontstaan. “Over het algemeen is dat een verschijnsel dat bij alle stalen bruggen kan optreden. Als je er op tijd bij bent, zijn de scheuren nog te repareren. Dat kan echter maar één keer. Als zij opnieuw optreden, zal het brugdeel geheel vervangen moeten worden. Maar met het procedé wat wij nu toepassen, gaat de brug weer 40 jaar mee.”


Jarenlange ervaring Takke Breukelen heeft jarenlange erva- ring met reparaties aan stalen bruggen en is een van de weinige bedrijven die door Rijkswaterstaat gekwalificeerd is om stalen inzetstukken in brugdekken aan te brengen. De nieuwe techniek die nu ook in de Hartelbrug is toegepast en waarbij een nieuwe staalplaat wordt ver- lijmd met de bestaande onderliggende plaat, verricht het bedrijf in een samen- werkingsverband met het bedrijf Light- weight Structures BV uit Delft dat lich- te composiet constructies ontwikkelt en produceert. Met deze achtergrond is de


Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72