This page contains a Flash digital edition of a book.
Hij nam het stokje over van zijn voorganger Elco Brinkman op een moment dat Nederland, en dan vooral de bouwsector, in een diepe crisis verkeerde. En alsof dat niet genoeg is, be- gon het ook vlak na zijn aantreden in de eigen gelederen te rommelen. Grote aannemers zijn van plan hun lidmaatschap van Bouwend Nederland op te zeggen. “Het is tijd voor een an- dere manier van belangenbehartiging”, erkent Maxime Verhagen. Tekst: Astrid Melger


oordat hij in juli daadwerkelijk aan de slag ging als voorzitter van Nederlands grootste belan- genbehartiger voor de bouw, liep Ver- hagen al een paar maanden mee met Brinkman. In die tijd heeft hij behoor- lijk wat bouwers gesproken. Wat hem vooral opviel waren de bevlogenheid en de ondernemerstrots. “Tegelijkertijd valt het me ook op hoeveel persoonlijk leed er achter die kille cijfers van de statis- tieken schuilgaat. Bedrijven waarvan de derde generatie nu het water aan de lip- pen staat of aannemersbedrijven waar ze hun eigen pensioen aan het opeten zijn. Ik ben ook bij kleinere bedrijven ge- weest waar medewerkers al tientallen jaren in dienst zijn.” Hij vervolgt: “Dat zijn niet meer gewoon medewerkers, die ontsla je ook niet zomaar, dat doet pijn. Die combinatie van trots op het vak- manschap en tegelijkertijd dat persoon- lijk leed, dat heeft mij aangegrepen.” Tegelijkertijd signaleert Verhagen crea- tiviteit om te gaan met nieuwe ontwik- kelingen. “Hoe sommigen van aanne- mer ondernemer worden, hoe ze nieuwe innovatieve technieken ontwikkelen, bij- voorbeeld energieneutrale woningen.”


V


Meer eigenbelang Onlangs maakten twee grote bouwers, Heijmans en VolkerWessels, bekend hun lidmaatschap van Bouwend Nederland op te zeggen. Zij vinden dat de belan- genbehartiger zich onvoldoende voor hen inzet. Geen leuke binnenkomer voor Verhagen, maar hij erkent wel meteen dat zijn organisatie moet veranderen. “In deze tijd is het lid zijn van een branche- organisatie of een vereniging geen auto-


matisme meer. Dat zie je niet alleen bij Bouwend Nederland, maar ook bij de Bovag, de horeca, noem maar op. Je ziet een tendens in de samenleving die meer gericht is op het eigenbelang, het individualisme. In die zin herken je het tijdsbeeld. Tegelijkertijd kwam in de ge- sprekken naar voren dat het echt nood- zakelijk was om BN te hervormen. Het moet weer een organisatie worden van en voor de leden. Ik vind dat we moeten veranderen als we over tien jaar nog wil- len bestaan.”


Op de trom slaan Een belangrijk punt van kritiek was dat onvoldoende zichtbaar is wat Bouwend Nederland nu eigenlijk voor haar leden doet. Volgens Verhagen is dat voor een groot deel te wijten aan het feit dat de lobby-activiteiten vooral in het Haagse gangenstelsel plaatsvonden. “Maar de tijd van stille diplomatie is voorbij. Dat was in 2004, toen Bouwend Nederland werd opgericht, een goede methode om veel goeds te bereiken voor de bouw en infra. Nu reageert de politiek vaak op wat vandaag in het nieuws is. Je moet dus veel duidelijker aangeven waar je voor staat.” Concreet betekent dit dat we Verhagen de komende tijd veel vaker prominent in de media zullen zien. “We zullen meer op de voorgrond op de trom moeten slaan en helderder en scher- per onze doelstellingen moeten formu- leren. Er zijn leden die zich afvragen of ze in Den Haag wel weten hoe erg het gesteld is in de bouw en infra. Of ze wel weten hoeveel bedrijven er failliet gaan per maand.”


Middelpunt Volgens Verhagen, die tot voor kort nog midden in het politieke speelveld stond, weten de ministers en Kamerleden dat zeker wel. “Maar je ziet wel een trend in de Kamer – die verandering heb ik meegemaakt toen ik er zelf zat – dat er wordt gereageerd op het nieuws. Dus als groot in de krant staat dat de be- zuinigingen voor Defensie vreselijk zijn met veel ontslagen, dan duikt de politiek erop en gaat wat doen voor Defensie. Terecht, maar ik moet dus ook zorgen dat ik in het middelpunt van de belang- stelling sta met de problemen die spe- len in de bouw.”


Interne ommezwaai Maar er is meer dat moet veranderen, want behalve het lobbywerk richting Den Haag, wil Verhagen ook zijn orga- nisatie intern reorganiseren qua struc- tuur en opzet. “Dat is iets dat ik niet bij voorbaat wist, maar dat uit gesprekken met onze leden naar voren is gekomen. De vereniging was vooral top-down ge- organiseerd en minder bottom-up. Wil je de leden er meer bij betrekken dan zal dat moeten veranderen.” Als voorbeeld noemt hij dat sommige leden zich afvra- gen waarom Bouwend Nederland zich met bepaalde brancheontwikkelingen bezighoudt, terwijl zij daar geen behoef- te aan hebben. “We moeten dus veel meer onze voelhorens naar de leden uit- zetten om die informatiebehoefte op te halen. Dat betekent dat we in de orga- nisatiesfeer kortere lijnen gaan maken.”


Steeds minder budget Een van de dingen waar Verhagen al


Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72