This page contains a Flash digital edition of a book.
merken. Dat is de reden dat Mourik ook dochteronderneming ‘Traffi c and More’ uit Utrecht heeft ingezet. Peter-Jan Hen- driks van Traffic and More vertelt hoe zijn dienst al weken van te voren met de omgeving en wegbeheerders heeft overlegd hoe verkeershinder het meest voorkomen, of beter gezegd beperkt kon worden.


Hendriks: “Gezien de verkeersintensi- teit in dat gebied een complexe opgave, te meer omdat er geen alternatief we- gennet aanwezig is en bestaande rou- tes ook elders over bruggen leiden die regelmatig voor de scheepvaart ge- opend moeten worden. De oplossing hebben wij gevonden door in Spijkenis- se een mobiliteitscentrum in te richten waar continu met behulp van camera’s en navigatiesystemen een beeld van de verkeerssituatie in de omgeving be- stond en van waar we ook verkeerslich- ten konden bedienen om de doorstro- ming te bevorderen. Verder beschikten wij over een mobiliteitsteam van zo’n twintig man, voorzien van portofoons, die op de drukste tijden van de dag op zo’n zes locaties aanwezig waren om het verkeer in goede banen te leiden.


Daarnaast hadden wij ook een aantal motoren bij het mobiliteitscentrum ge- stationeerd die op elk gewenst moment konden uitrukken naar plaatsen waar


18 Nr.9 - 2013 OTAR


verkeerscongesties optraden. Want hoe goed je de zaken ook voorbereidt, au- tomobilisten zijn vaak geneigd zelf al- ternatieve routes te zoeken, waardoor op onverwachte plaatsen plotseling op- stoppingen ontstonden. Tenslotte ston- den wij ook voortdurend in contact met hulpdiensten om, indien nodig, de we- gen vrij te maken om de doorgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.” Dagelijks werden op het mobiliteitscen- trum de situatie en omstandigheden ge- evalueerd om de volgende dag nog ef- ficiënter aan de slag te kunnen gaan. Hendriks: “Dat we overlast niet heb- ben kunnen voorkomen, wisten we van te voren. Maar vast staat dat in die vier weken een echte verkeerschaos is uit- gebleven en dat we het fi leleed met ge- middeld een half uur tot drie kwartier hebben kunnen beperken.”


Tegenslag


Een tegenslag moest daags voor de openstelling van de vernieuwde brug nog worden verwerkt. Bij werkzaamhe- den buiten het groot-onderhoud aan de brug zijn in het kanaal zinkers bescha- digd waarin de bekabeling loopt, waar- mee de brug op afstand wordt bediend. Een groot probleem voor de schepen die al lange tijd voor de brug lagen te wachten. Dit probleem kon tijdelijk wor- den ondervangen door over te gaan op lokale bediening.


Nationale Conferentie


Beheer & Onderhoud van Infrastructuur


19 en/of 20 maart 2014, NBC Nieuwegein


Het congres waar alle infra-gere- lateerde beheer en onderhouds- vraagstukken aan bod komen.


Minister Schultz van Haegen: “Juist in deze economische tijden moeten we fors blijven investeren in spoor, wegen en water, omdat goede infrastructuur economi- sche ontwikkeling ondersteunt.”


De thema’s van dit jaar zijn: Het nieuwe samenwerken, lean als aanjager, NEN 2767, onder- houd in DBFM contracten, BIM, levensduurverlenging, oplossin- gen voor achterstallig onderhoud, ISO55000/PAS 55, actueel aan- besteden en alternatieve finan- cieringsstrategieën.


Meer informatie:


www.bouw-instituut.nl/bouw/ beheer-onderhoud-infrastructuur


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72