This page contains a Flash digital edition of a book.
BituNed, uw partner voor bitumineuze producten


Van conventionele


penetratiebitumen tot gemo- difi ceerde bitumen voor levensduurverlenging en zwaar belaste verhardingen, met bekende producten als Multifl ex®


100S en Sealofl ex® SFB 3 en 5.


Flexibele en zeer korte levertijden door een uitgekiend productieproces en voorraadbeheer.


Sealofl ex® , polymeergemodifi ceerde bindmiddelen


Door verbetering van de asfalteigenschappen wordt de levensduur van de verharding verlengd. De beste resultaten worden bereikt door toevoeging van speciale polymeren aan het bitumen. Sealofl ex®


omvat een groep van hoogwaardige polymeergemodifi ceer-


de bindmiddelen voor gebruik in zwaar belaste of op prestatiegerichte asfaltverhardin- gen. Sinds de introductie in het begin van de tachtiger jaren heeft Sealofl ex®


tijk zijn meerwaarde ten aanzien van duurzaamheid en levensduurcyclus kosten duidelijk bewezen. Hét argument voor overheden om Sealofl ex®


voor te schrijven.


Eigenschappen: • lage temperatuurgevoeligheid • hoog elastisch herstellend vermogen • hoge weerstand tegen vermoeiing (ver- oorzaakt door verkeer en/of temperatuur wisselingen)


• hoge fl exibiliteit • hoge stabiliteit (weerstand tegen perma- nente deformatie)


• goede healing • uitstekend hechtvermogen • taai gedrag • goede weerstand tegen lage tempera- tuurscheurvorming (door cryogene span- ningen).


Door deze specifi eke eigenschappen heb- ben verhardingen met Sealofl ex®


asfalt


een hoge weerstand tegen rafeling, ver- moeiing, permanente deformatie, opper- vlakte- en refl ectiescheuren, ook onder extreme klimatologische omstandigheden.


BituColor® en Sealofl ex Color® ,


bindmiddelen voor gekleurd asfalt Gekleurd asfalt kan worden geproduceerd door aan bestaand (zwart) asfalt in vol- doende mate pigment toe te voegen. Een nadeel hiervan is dat er een relatief grote hoeveelheid pigment gebruikt moet wor- den om een (donker) gekleurde tint te ver- krijgen. De kleur van het bindmiddel speelt echter een belangrijke rol voor het eind- product gekleurd asfalt. Met zogenaamde blanke bitumen kan een veel beter kleuref- fect worden verkregen, waardoor met een kleine hoeveelheid pigment een heldere kleur ontstaat. De standaardkwaliteit Bitu- Color®


, is een makkelijk (ook handmatig) verwerkbaar blank bitumen, dat geschikt is voor algemene toepassingen. De poly- meergemodifi ceerde Sealofl ex®


Color is


uitermate geschikt voor constructies die zwaar belast worden of een (zeer) lange le- vensduur moeten hebben.


BituNed bv Klipperaak 201 2411 ND Bodegraven T 0182-399 112 www.bituned.nl 36 OTAR MarktWijzer 2014 in de prak-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72