search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
gebruikt. Het was echt pionieren in die tijd. Omdat bijvoorbeeld de bewegings- werken kapot waren, werden er paarden ingezet voor de lieren, waardoor de Gro- te Sluis in Wemeldinge kon worden be- diend.” In 1951 verkaste Jaap naar Amster- dam om daar hoofd van de dienstkring Schellingwoude te worden. In deze pe- riode hield Jaap zich bezig met de re- novatie en modernisering van de be- wegingswerken, de sluismuren en de remmingwerken van de Oranjeslui- zen. Ook moest de spuisluis worden hersteld en moest een nieuwe lichtop- stand op de kop van de vier kilometer lange strekdam langs het Buiten-IJ naar het IJsselmeer tegenover Vuurtorenei- land komen. Het Vuurtoreneiland is een markant onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De kop van de dam bood nauwelijks bouwruimte en was moeilijk bereikbaar voor materiaal en materieel. Jaap: “Toen is het idee ontstaan om een geprefabriceerde lichtopstand uit me- taal te bouwen. De prefabricagemetho- de heb ik vaker gebruikt, bijvoorbeeld om de muren van de spuisluis te kunnen vervangen.”


     In Amsterdam had Jaap een belangrijk aandeel in de tracévaststelling, de voor- bereiding en de bouw van de IJ-oever- verbinding bij Schellingwoude, waaron- der de Schellingwouderbrug. Daar deed


8 Nr.7 - 2018 OTAR


zich nog een bijzondere omstandigheid voor. Door de bouw van de Schelling- wouderbrug in 1956 moest een deel van de Joodse begraafplaats op Zeeburg wijken. Volgens oud-Joods gebruik wer- den de overledenen buiten de stads- poorten begraven, omdat de stoffelijke resten als onrein worden beschouwd. Jaap: “De stadspoorten konden vroeger naar Joods gebruik worden afgesloten. Tegenwoordig bestaat de stadspoort op Zeeburg niet meer. Om toch symbolisch de toegang te kunnen afsluiten, zijn er op verzoek van de Opperrabijn zoge- naamde kettingkastjes geplaatst bij de Schellingwouderbrug.” Bij de laatste renovatie van de Schellingwouderbrug (gereed 2014) zijn de kettingkastjes in overleg met de Joodse gemeenschap verwijderd. In OTAR nr. 5 uit 1957 heeft Jaap een groot artikel geschreven over de IJ-oeververbinding bij Schellingwou- de in Amsterdam.


 In 1959 wordt Jaap weer terug overge- plaatst naar de Hansweert, maar nu als hoofd van de dienstkring. De dienst- kring had met de Westerschelde en het kanaal door Zuid-Beveland druk bevaren objecten in beheer en werd meermalen geconfronteerd met zware scheepsongevallen. Jaap: ”In 1963 zijn de olietankers Mirafl ores en de Abade- sa in het nauw van Bath op elkaar ge- knald en in brand gevlogen. Negen zee- lieden zijn daar toen omgekomen in de


brandende olie.” Wanneer een gestrand of gezonken schip gevaar oplevert voor de scheepvaart en de eigenaar weigert of niet in staat is het schip te bergen kan Rijkswaterstaat het schip onder de Wrakkenwet plaatsen. Zo heeft Jaap dat gedaan met het Finse schip Alca (Foto pag.11). Jaap: “Toen de kapitein niet van boord wilde, hem ik hem door de Rijkspolitie van boord laten halen.” La- ding van schepen onder de Wrakken- wet werd ook eigendom van het Rijk en werd verkocht om bergingskosten te dekken. Zo heeft Jaap staven zilver, Shell Rotella olie, maaimachines en soja onder zijn hoede gehad. Jaap: “Die sta- ven zilver heb ik aan de Bank of Eng- land verkocht.” Een ander probleem was de Grote- of Oostsluis in Hansweert, die sterk on- derloops was. Jaap: “Op een gegeven moment donderde een stuk van het bin- nenhoofd in elkaar, waardoor de sluis moest worden gestremd. Ik heb toen alle pompen in Nederland afgehuurd om het sluispeil naar beneden te krijgen. Er ontstond veel politieke druk vanuit Bel- gië, omdat het kanaal door Zuid-Beve- land de enige verbinding was tussen Antwerpen en Rotterdam.”


 


In 1965 verhuisde Jaap met tegenzin met zijn gezin naar Groningen. Dienst- kringhoofden werden in die tijd door de Hoofddirectie van de Waterstaat zon- der ruggespraak geplaatst op posities in het hele land. In het noorden heeft hij de autosnelweg Groningen- de Punt afge- bouwd, hield hij zich bezig met de plan- studie voor de autosnelweg Groningen- Hoogezand en de al eeuwen durende discussie over de grens tussen Duits- land en Nederland in het Eems-Dollard estuarium. Jaap voelde zich als water- bouwer verdwaald in de droge hoek. Jaap: “Constant speelde ik met de ge- dachte: wanneer kan ik hier weer weg?” Toen hij, na enig massagewerk op de Hoofddirectie, na drie jaar de moge- lijkheid kreeg om toegevoegd hoofd te worden van het arrondissement Goes greep hij die kans met beide handen.


  Zo kwam het gezin Rus na een rondje Nederland in 1968 weer ‘thuis’. De peri- ode bij het arrondissement Goes wordt


1957 bouw Schellingwouderbrug


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65