search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
uit van een groter geheel, namelijk het ‘systeem’ dat wordt gevormd door de stad Amsterdam, en in het bijzonder de directe omgeving van het Stationseiland. De werkzaamheden moeten worden in- gepast in die omgeving, ofwel het Sta- tionseiland en de aangrenzende stad. Denk bijvoorbeeld aan de trams en de tramrails, de verkeerslichten en het we- gennet.”


Geen magisch poeder Om dat te bereiken, helpt werken vol- gens Systems Engineering bij het ma- ken van goede afspraken en grip hou- den op een project. Martin van de Ven: “Het gaat om afba- kening, om scherpe keuzes, om helde- re afspraken die niet multi-interpretabel zijn.”


Michael Prinsen: “Systems Enginee- ring is geen magisch poeder dat je over een project strooit, waarna alles vanzelf goed komt. Het is een complete manier van werken. Ik zou het willen omschrij- ven als expliciet en traceerbaar, en het gezamenlijke, projectoverstijgende be- lang dienend.”


Michael Prinsen zegt ook dat Systems Engineering ‘de pijn naar voren trekt’. “Daarmee bedoel ik dat vooral in het eerste stadium veel werk wordt verzet, om later misverstanden, vertragingen en hoge kosten te voorkomen. Een heel belangrijk onderdeel van Systems Engi- neering is het maken van goede afspra- ken met stakeholders, belanghebben- den. Die kun je bij De Entree grofweg opdelen in twee categorieën: gebrui- kers en beheerders. De eerste zijn on- der meer GVB, NS, reizigers, rederijen, hoteleigenaars en horeca-exploitanten. De tweede zijn vooral de gemeentelijke diensten en een aantal private partijen.”


“Met alle stakeholders hebben we uit- voerig gesproken, en blijven we in ge- sprek, om in beeld te krijgen wat hun wensen zijn en wat zij verwachten”, gaat Martin van de Ven verder. “Dit be- tekent uiteraard niet dat iedereen zijn zin krijgt. Maar je bouwt wel vanaf het vroegste stadium begrip en een vertrou- wensband op. Dat helpt bij een goede samenwerking. Gezamenlijk breng je in kaart wat iedereen doet, wenst en no- dig vindt. Vervolgens kunnen we daar bij


de verdere planvorming en het opstellen van de contracten met aannemers reke- ning mee houden – of we zoeken naar een middenweg.”


Balans tussen afspraken en vrijheid


Bij dat alles gaat het ook om het vinden van een balans, aldus Michael Prinsen, “tussen het vastleggen van afspraken en het geven van vrijheid aan de aanne- mer. Zoals we allemaal weten, is de tijd van de ivoren toren en het dichttimme- ren van contracten voorbij. Maar ander- zijds is té veel leunen op de creativiteit van de aannemer ook niet altijd wense- lijk. Neem, hier, bijvoorbeeld de tijdelijke aanlegsteigers voor de rondvaartboten. De stakeholders daarbij zijn uiteraard de rederijen. Wij hebben hen gevraagd wat zij nodig hebben – hoe leggen zij aan, hoe verkopen zij hun product – en de hoofdlijnen vastgelegd. De aannemers kunnen binnen die afbakening aan de slag.”


En soms is het beter om een fl ink deel van het werk door de gemeente zelf te laten doen. Michael Prinsen geeft weer


een voorbeeld vanuit De Entree: “We hebben besloten dat een private par- tij prima kan zorgen voor de techni- sche onderdelen van de verkeerslich- ten, maar dat wij het inregelen ervan het beste zelf kunnen doen, hier bij Verkeer en Openbare Ruimte. Daarmee sluit dit onderdeel van De Entree aan op het grotere systeem, ofwel de manier waar- op de verkeerslichten in de rest van Am- sterdam werken.”


Martin van de Ven en Michael Prinsen zeggen dat zij, nu de uitvoering van het werk op gang begint te komen, de voor- delen van Systems Engineering duide- lijk ervaren. “Het mes snijdt aan twee kanten. Zowel het technisch beheer als de relaties met stakeholders zijn beter dan dat ze zouden zijn zonder de toe- passing van Systems Engineering. Het houdt de vaart erin en de afspraken zijn helder. Dit is de eerste keer dat we in Amsterdam op deze manier, en op deze schaal, met de aanpak werken, maar het smaakt beslist naar meer.”


Meer informatie: www.amsterdam.nl/deentree


Ingenieursbureau Amsterdam Ingenieursbureau Amsterdam is dé partner binnen de gemeente Amsterdam op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond, weg- en waterbouw. Het bureau beschikt over expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad adviseert en stuurt Ingenieursbureau Amsterdam projecten van idee tot uitvoering. www.amsterdam.nl/ingenieursbureau


How2SE How2SE begeleidt complexe projecten voor middelgrote en grote opdrachtgevers, onder meer Rijkswaterstaat, ProRail, overheden en private partijen. How2SE is autoriteit op het gebied van Systems Engineering en staat aan de basis van innovaties. De dienstverlening van How2SE bestaat uit Systems Engineering consultancy en het geven van verschillende Systems Engineering Trainingen. www.how2se.nl


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65