search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
 


“Ketensamenwerking   basis  overstijgendwegbeheer”


Mobiliteit is geen probleem van één wegbeheerder, maar een gebiedsprobleem voor meerdere wegbeheerders. Ketensamen- werking is daarom van cruciaal belang voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op een zo’n duurzaam mogelijke manier. Karin Visser van Rijkswaterstaat, tevens voorzitter van het Landelijke Verkeersmanagement Beraad (LVMB) laat haar licht schijnen op een aantal gemeenschappelijke onderwerpen om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren. Verder aan- dacht in dit artikel voor één van de wegbeheerders die partici- peert in het LVMB: de gemeente Rotterdam. Tekst: Wink Sabée


20 Nr.7 - 2018 OTAR E


en reiziger die zich van A naar B verplaatst krijgt veelal te ma- ken met verschillende beheer- ders, die elk verantwoordelijk zijn voor een deel van het traject dat hij aflegt. Reist hij met de auto, dan is de kans groot dat hij gemeentelijke-, provinci- ale- en rijkswegen doorkruist. Reist hij met het openbaar vervoer, al dan niet gecombineerd met de fi ets, dan maakt hij gebruik van wegen en spoorwegen. In de praktijk is een verkeersdeelne- mer zich uiteraard niet bewust van al deze beheerders; hij heeft interesse in een snelle, veilige en comfortabele rit. Om dit te mogelijk te maken overleg- gen de verschillende beheerders met el- kaar op verscheidene niveaus. Zo zijn wegbeheerders – Rijkswaterstaat, pro- vincies en gemeenten – samen met de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65