search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
middelen en kennis is uitgerust om de stormvloedkering op verantwoorde wij- ze te gebruiken’. Jaap: “Dat betekent alle apparatuur en kennis bij elkaar bren- gen die daarvoor nodig is. Ik ben naar Engeland geweest om met mensen van de Thamesbarrier in London te praten, ik wilde waterstanden bij de Engelse kust online hebben en ik wilde betrouwba- re en nauwkeurige weerinformatie heb- ben van het weerstation Bracknell. Ga er maar aan staan , je hebt niets en je moet naar een betrouwbaar sluitings- systeem met beslismomenten en een beslisteam.” Jaap kreeg een clubje toe- gevoegd van jonge ingenieurs van TNO, ondersteund door Stanford Research Institute (USA), TH Delft, Deltadienst en Directie Bruggen. Ze concludeerden dat de kering zowel handmatig als ge- automatiseerd gesloten moest kunnen worden en dat de stormvloedkering uit- gerust moest zijn met een eigen ener- giesysteem. Er is toen een beslis-en si- mulatiemodel ontwikkeld, dat door het beslisteam gebruikt zou worden voor het sluiten van de kering. Het systeem met het beslisteam bepaalt het sluiten van de kering zonder de bevoegdheid van minister, HID of DG. Een gevleugel- de term daarvoor was: ‘wel bevoegd, niet bekwaam’. Een geautomatiseerd noodsluitsysteem kan de kering in geval van nood zelfstandig sluiten zonder tus- senkomst van mensen. Jaap: “Ik ben er trots op dat wij het grootste waterbouw- kundige kunstwerk van de wereld heb- ben kunnen voorzien van een intelligent stel hersenen.”


    Tot op de dag van vandaag voelt Jaap


zich nog betrokken bij het wel en wee van zijn geesteskind. Twee jaar geleden kwam in het nieuws dat er grote ontgrondingskuilen aanwezig waren aan de rand van de bodembescherming, van meer dan 20 à 30 me- ter diep, die volgens Deltares konden uitgroeien tot 75 me- ter diepte. Jaap: “In de werk- groep Rand Bodembescher- ming (RABO) hadden we al


din


berekend dat ontgrondingskuilen van 30 meter aan de rond van de bodem- bescherming in het onbeschermde deel van de bodem geen probleem zouden vormen, wanneer de hellingshoek van de kuil maar niet te steil zou worden.” Daartoe moest regelmatig worden ge- peild en tijdig worden bestort. Voort- schrijdende ontgronding zou gevaar opleveren voor de stabiliteit van de pij- lers. Jaap: “Die situatie was niet fraai. De Oosterscheldekering is een politieke beslissing geweest, maar wat mij betreft waren de dijken verhoogd en verstevigd en was de Oosterschelde gewoon open gebleven.”


In 1985 ging Jaap met de VUT en in 1988 met pensioen. Maar zijn betrok- kenheid bleef. Dat bleek eens temeer bij de calamiteit in 2011 van de Vlake- tunnel. Het wegdek van de Vlaketunnel kwam half november aan de Kruiningse kant zo’n tien centimeter omhoog. Dat leidde tot ernstige verkeershinder. Rijks- waterstaat stond voor een raadsel, te- meer daar ze geen gegevens meer bij de hand hadden. Toen Jaap dit hoor- de heeft hij de Directie Zeeland gebeld. Zoals al eerder aangegeven in dit arti-


kel was Jaap in zijn periode als toegevoegd hoofd van het arron- dissement Goes nauw betrokken ge- weest bij het onderzoek naar de wa- teronttrekking Vlaketunnel. Het rapport had hij persoonlijk en vertrouwelijk ont- vangen en tot die datum bewaard in zijn privé-archief. De tunnel is gebouwd op een vast kanaalpeil van +0.26 NAP. Daar waren ook de trekankers tegen opdrij- ving van de tunnel op gedimensioneerd. Toen echter in 1993 in het belang van de scheepvaart is besloten om het ka- naal in verbinding te brengen met de Oosterschelde kwam er een flexibel kanaalpeil tussen +1.50 NAP en -1.50 NAP. Door de grotere belasting van de ankers zijn ze uiteindelijk na 18 jaar be- zweken. Jaap: “Dat heeft ze uiteindelijk wat centen gekost. Het is jammer dat bij Rijkswaterstaat zoveel informatie ver- loren is gegaan. Ik heb uiteindelijk mijn persoonlijke archief overgedragen. In die periode heb ik intensief contact ge- had met de HID van de Directie Zeeland en werd ik uiteindelijk bedankt voor mijn inzet.” In OTAR Nr. 2- 2011 is een artikel gepubliceerd over de calamiteit met de Vlaketunnel.


Nr.7 - 2018 OTAR OTAR


Nr.7 - 2018


11


1963 scheepsongeval ALCA in Nauw van Bath


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65