search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het vloeibaar ijzer loopt door de goot tijdens de productie.


Producerende HIsarna met op de achtergrond de staalfabriek.


treft dit lagere grondstofkosten, circu- laire processen en minder uitstoot van fijnstof en schadelijke gassen. Bepaal- de dingen had ik wel in het hoofd, maar staan nu veel explicieter op het net- vlies”, zegt Broersen, die nog lang niet uitontwikkeld is. “Op dit moment is het moeilijk om een goede prijs te krijgen voor staalslak. Het Bouwbesluit maakt toepassing ervan ingewikkeld”, zegt hij. “Als we erin slagen dat ook te recyclen, gebruiken we de kalk die erin zit eigen- lijk twee keer. De HIsarna-slak, die an- dere eigenschappen heeft, kunnen we beter verkopen.”


Een andere interessante onderzoeks- lijn betreft het verwerken van zinkhou- dende reststoffen. Hierbij wordt zink van oude auto’s met behulp van de HIsarna- technologie opgewerkt en vervolgens in de zinkindustrie verder opgewerkt tot bruikbaar zink voor de automotive in- dustrie. “Een volledig circulair proces. En interessant als wij zink kunnen terug- winnen in het productieproces, omdat de voorraad hoogwaardige zinkertsen in de wereld uitgeput raakt. We onderzoe- ken deze mogelijkheid in samenwerking met de TU Delft en de zinkindustrie, om te kijken wat nodig is om dit te realise-


60 Nr.7 - 2018 OTAR


ren.” Het feit dat ook hoogfosforerts en andere ertssoorten bruikbaar zijn dank- zij de HIsarna-technologie, kan op ter- mijn ook gunstig zijn. “Ik verwacht dat over zeven jaar een industriële proefin- stallatie klaar zal zijn”, aldus Broersen. “We vliegen nu met een heel klein vlieg- tuig en zijn bezig met het ontwerp van een Boeing.”


Focus op operatie


Al met al heeft de nieuwe technolo- gie al meer opgeleverd dan bij de start van het project in 2010 werd verwacht. “Naast een unieke CO2-reductie be-


Tot nu toe is 75 miljoen euro geïnves- teerd in de nieuwe technologie, met Topsector Energiesubsidie van het mi- nisterie van Economische Zaken en subsidie van EU Horizon 2020 en EIT RawMaterials (European Institute for In- novation and Technology). De test met de proefinstallatie betaalt het bedrijf zelf, deels uit de inkomsten van het ij- zer. Broersen: “We geloven in de benut- ting van deze technologie, de ontwik- keling gaat nu in een stroomversnelling komen. India, waar ons hoofdkantoor staat, beschikt zelf bijvoorbeeld over hoogfosforerts waarmee met een HIs- arna-installatie laagfosfor ijzer gemaakt zou kunnen worden.” Op de proefloca-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65