search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
met grote schade, menselijk leed en een langdurige ontwrichting van de ver- keersdoorstroming voorkomen worden.


Structural health monitoring Het continu monitoren en beoordelen van het gedrag en de integriteit van een constructie door het uitvoeren van me- tingen op korte en lange termijn - ook wel Structural Health Monitoring ge- noemd - is een uitstekende manier om problemen automatisch en vroegtijdig te detecteren. Sterker nog, permanente monitoringoplossingen kunnen de inte- griteit van een kunstwerk beoordelen en informatie over de invloed van de som van de belastingen (verkeer, wind, tem- peratuur en andere factoren) opleve- ren, waardoor dure uitvaltijden verkort en toekomstige ongelukken voorkomen worden. Dat biedt grote voordelen: • Vroegtijdige detectie van onregelma- tigheden maakt efficiëntere onder- houds- en reparatiemaatregelen mo- gelijk. Dat leidt tot verlaging van de bedrijfskosten.


• Beoordeling van de resterende levens- duur van een constructie, bijvoorbeeld door het monitoren van materiaalmoe- heid, maakt tijdige reparatie of verlen- ging van de verwachte gebruiksduur mogelijk.


• Automatisering van onderhoudsin- spanningen vermindert de uitvaltijd en vereist minder apparatuur en kapitaal- investeringen.


• Beter inzicht in het feitelijke gedrag van een constructie draagt bij aan de algehele veiligheid van de constructie.


De toestand van bouwwerken kan wor- den bewaakt door het gebruik van be- trouwbare detectiesystemen - zoals rekstroken, sensoren en meetopnemers, die via een netwerk verbonden zijn met een data-acquisitiesysteem. Dergelijke systemen bieden verschillende moge- lijkheden: • continue monitoring van real time ge- gevens;


• nauwkeurige diagnose door analyse van factoren als trillingen, belasting, verplaatsing en temperatuur;


• automatische detectie van onregel- matigheden en storingen, dankzij pre- cieze meetresultaten;


• het aanmaken van rapportages en triggers, die een alarm genereren.


Monitoring van de Žeželj-brug in Novi Sad Structurele monitoring wordt onder meer toegepast bij de nieuwe Žeželj-brug over de Donau in het Servische Novi Sad, die dit jaar officieel in gebruik genomen werd. De stalen brug is 474 meter lang en heeft twee spoorlijnen, een tweebaansweg en voet- en fietspaden. De stalen brug is uitgerust met 472 sensoren, die kritische secties van de brug permanent bewaken. Voor expe- rimentele stressanalyse van het metaal zijn 328 rekstroken op veertien secties van de brug aan- gebracht. 80 krachtsensoren meten de verticale beweging van de brug, terwijl 12 verplaatsings- opnemers de horizontale verplaatsing van brugdelen meten. Tenslotte zijn er 32 inclinometers aangebracht voor het meten van de hellingshoek en er zijn temperatuuropnemers geplaatst. Voor de data-acquisitie is in dit geval het PMX-systeem van HBM gebruikt, dat in een kast op de brug geïnstalleerd is. Het systeem slaat de real time data over de status van brug op en stuurt automatisch berichten naar e-mailadressen of mobiele telefoons als bepaalde waarden over- schreden worden. De brugbeheerder kan dan snel reageren en met behulp van verkeerslichten het verkeer op de brug regelen, zodat de belasting verminderd wordt.


Uiteindelijk kunnen zo aanbevelingen worden gedaan hoe de betrouwbaar- heid en de veiligheid van een kunstwerk kunnen worden gewaarborgd.


Uitdagingen Moderne monitoringoplossingen wor- den een sleutelfactor tijdens de com- plete levenscyclus van een gebouw - van ontwerp, constructie en exploitatie tot en met de restauratie en het einde van de levensduur. Voor een goede be- sluitvorming over de keuze van een sys- teem moeten exploitanten zich bewust zijn van de uiteenlopende oplossingen die op de markt beschikbaar zijn. Be- langrijk is dat monitoringsystemen over een lange periode betrouwbaar en sta- biel moeten functioneren, zelfs onder de zwaarste omstandigheden met bloot- stelling aan bliksem, vocht, zout, stof of trillingen. Kritische factoren, zoals de afmetingen, de locatie en de omge- ving van het kunstwerk en de complexi- teit van het netwerk en de bekabeling kunnen behoorlijke uitdagingen zijn; ze- ker als grote aantallen sensoren worden gebruikt en als er grote afstanden over- brugd moet worden.


Complexe meettaken


HBM, dat veel ervaring heeft opgegaan met de motoring van infrastructuurpro- jecten, pijpleidingen, booreilanden en windmolens, heeft een integrale oplos- sing ontwikkeld. Het pakket bestaat uit het data-acquisitiesysteem QuantumX en de catman-software. Aan het sys- teem kunnen - afhankelijk van de te me- ten waarden - vele soorten sensoren gekoppeld worden, zoals rekstroken,


loadcells, accelerometers, inclinome- ters, temperatuurmeters en geluidme- ters. Zij meten de belasting van een bouwwerk onder diverse omstandighe- den en signaleren trillingen, verplaatsin- gen, metaalmoeheid en geluiden. Ook de effecten van wind en andere weers- invloeden kunnen gemeten worden. Het QuantumX data-acquisitiesysteem verzamelt en slaat de gegevens van ver- schillende fysieke grootheden en sen- sortechnologieën op. Voor elke meet- taak kunnen meetkanalen individueel ingesteld worden, maar ook de start en het einde van de metingen. Zo kunnen complexe meettaken zoals de gelijktijdi- ge monitoring van meerdere sporen of rijbanen van een brug eenvoudiger uit- gevoerd worden en heeft de gebruiker bovendien meer flexibiliteit en mogelijk- heden om de data gericht en efficiënt te verzamelen.


De catman-software maakt voor elke meettaak een apart bestand, dat lokaal opgeslagen wordt en dat tevens auto- matisch naar een FTP-server kan wor- den weggeschreven. Voor de analyse en visualisering van de data beschikt de software over uitgebreide functies. Ook is er een app ontwikkeld, die een groep gebruikers met een bericht via de smartphone over bepaalde gebeurtenis- sen bij het object informeert. Men kan zelf instellen over welke gebeurtenissen of bij welke kritische waarden men ge- informeerd wordt, zodat men tijdig de juiste maatregelen kan nemen.


www.hbm.com


Meer informatie: Nr.7 - 2018 OTAR


O Nr.7 - 2018TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65