search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Realisatie UHSB brug in Rotterdam.


Mozafar Said


je correlaties gaan vinden. Pas dan ga je de meerwaarde van de data zien, en ontdekken hoe je geld kunt besparen.” Voor de wereld van civiele techniek is er op het gebied van innovatie nog een wereld te winnen, denkt Blom. “Onze natuurlijke neiging is om zaken te struc- tureren en verifiëren, maar dat staat haaks op innovatie. Ingenieurs zouden vaker hun verantwoordelijkheid moe- ten pakken en meer doen dan alleen de norm hanteren.” Omdat Rotterdam niet alle kennis in huis heeft, werkt ze veel samen met innovatieve partijen, of ge- bruikt ze toepassingen uit andere werel- den. Soms gaat het om heel simpele en goedkope toepassingen. “We testen nu bijvoorbeeld met een USB-microscoop, die in de offshorewereld wordt gebruikt om scheuren in staal op te meten.”


Perspectief vanuit instandhouding De gemeente Rotterdam beschikt over een eigen meetdienst, die onderdeel is van een groot gemeentelijk ingeni- eursbureau. Eigen capaciteit en ken-


16 Nr.7 - 2018 OTAR


nis hebben is een groot voordeel, vindt projectleider Van der Laarse. In eerder- genoemd voorbeeld in Capelle aan den IJssel was de eerste beoordeling uitbe- steed aan een marktpartij. “Die kunnen snel en relatief goedkoop werken, maar beperken zich vaak wel tot het uitvoeren van een basistoets. Een model als DIA- NA of ATENA is vooral voor maatwerk in uitzonderingssituaties. Omdat wij situa- ties bekijken vanuit het perspectief van instandhouding, hebben we regelmatig met maatwerk te maken. Daarom heb- ben we besloten in ATENA te investe- ren. Een licentie is op zich niet duur: je moet er vooral mee leren werken en er- varing mee opdoen.” De kunst is volgens de projectleider om vooraf goed in te schatten wanneer ex- tra rekenkracht lonend is, om vervol- gens te bepalen hoe je beschikbare mo- dellen optimaal toepast. Deze expertise stelt Rotterdam ook beschikbaar aan andere gemeenten. “Het is niet nodig om alle werkzaamheden voor zo’n par- tij zelf uit te voeren: met beperkte inzet kunnen we een objectbeheerder vaak


al enorm helpen. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de uitvraag, door markt- partijen simpelweg de juiste vraag te stellen.”


Nieuwe keuringsrichtlijn Op dit moment helpen ingenieurs van de gemeente Rotterdam onder meer bij een project in Amsterdam. Daar bevin- den zich nog veel metselwerkconstruc- ties op houten palen. Van de Laarse: “Van dat type constructies weten we nog heel weinig. Ook hier onderzoeken we wat we met niet-lineaire analyses kunnen.” De gemeenten Rotterdam en Amsterdam werken momenteel ook sa- men aan de ontwikkeling van de nieu- we SBK-keuringsrichtlijn. Van de Laar- se is een van de commissieleden. “Deze nieuwe richtlijn moet de beschikbare kennis veel beter gaan ontsluiten, on- der meer door het delen van best prac- tices. Decentrale overheden zullen hier- mee worden geholpen om constructieve veiligheid van bestaande bruggen zo ef- fi ciënt mogelijk aan te tonen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65