search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Edwin van Osch


controleerd worden of de kwaliteit van het asfalt op schema is. De onderhoudsperiode moet dan eventueel worden bij- gesteld, met als doel tot een situatie te komen dat just-in- time-onderhoud tot de mogelijkheden gaat behoren. En dan op zo’n manier dat weggebruikers zo min mogelijk hinder on- dervinden van het onderhoud. “De controles die plaatsvin- den hebben als doel onze inzichten te vergroten, zodat we steeds betere asfaltmengsels kunnen ontwikkelen – mengsel die steeds langer meegaan. Immers, als je weet hoe schades ontstaan, kun je ook weer nieuwe oplossingen bedenken”, al- dus Van Osch.


Milieueisen


Het ontwikkelen van asfalt met een langere levensduur is één ding; de milieueisen die voortkomen uit het Klimaatak- koord van Parijs – CO2-reductie, minder gebruik van nieuwe grondstoffen en voorschriften welke stoffen wel of niet mo- gen worden toegepast in asfaltmengsels – maken het dat de asfaltbranche voor grote uitdagingen staat. Een grote uitda- ging volgens Van Osch is het voorschrift om voor nieuwe as- falt oud asfalt te hergebruiken. “Door de circulariteitsgedachte liggen de eisen heel hoog. Ten eerste mag er geen teer meer worden gebruikt in nieuwe asfaltmengsels. Dit betekent dat als we een te vervangen weg opbreken, we eerst het teer uit het asfalt moeten halen. Een andere uitdaging is om de ei- genschappen van asfaltmengsels goed vast te houden, door- dat we het oude asfalt moet inpassen. De beeldvorming van oudsher is dat hergebruik van oud asfalt ten koste gaat van levensduur, terwijl het streven juist is asfaltmengsels te creë- ren met een langere levensduur. Moeten we bijvoorbeeld aan het asfaltproduct bepaalde stoffen toevoegen? Of moeten we de asfaltmengsels op een andere manier produceren, bijvoor- beeld met minder hoge temperaturen? Voor deze vraagstuk- ken moeten we de komende tijd oplossingen bedenken.”


ZOAB en SMA Het project LAM, dat nog in de kinderschoenen staat, zo ver- telt Van Osch, gaat stap voor stap aan het werk. De eerst ko- mende stappen, die Van Osch coördineert samen met Rut- ger Krans van Rijkswaterstaat CIV en Greet Leegwater van TNO, behelzen een periode van drie maanden. Eerst gaat de projectgroep op zoek naar de beschikbaarheid van potentie- le modellen op de markt die kunnen worden toegepast voor het theoretisch berekenen van de verwachte levensduur, het zogenaamde Levensduurvoorspellend Asfalt Model dus, af-


48 Nr.7 - 2018 OTAR


gekort LAM. Dan wordt de keuze gemaakt een eventueel gevonden model door te ontwikkelen of zelf een model te cre- eren. Daarna gaat de projectgroep de data, die op dit moment worden ingewonnen, in het model bijeen brengen voor de eer- der genoemde data-analyse, om te bezien of die data kunnen worden gebruikt om de theorie aan te vullen en daarmee de uitkomst betrouwbaarder te maken. Hiervoor zijn twee meng- sels uitgekozen voor een proefconcept: ZOAB (Zeer Open As- falt Beton) voor het rijkswegennet en SMA (Steen Mastiek As- falt) voor stedelijke omgevingen. “Dit zijn de asfaltmengsel die op dit moment het meest worden gebruikt”, zo licht Van Osch toe. “Het deklaagmengsel van dit asfalt voldoet breed toege- past op gebieden als robuustheid, stroefheid en geluiddem- ping.”


Kostenbeparingen De beginperiode van het project moet de basis leggen voor een twee- à driejarig programma dat leidt tot een methodiek die be- tere asfaltmengsels als uitkomst heeft. “Als we levensduurvoor- spellend asfalt met een langere levensduur kunnen produceren zijn kostenbesparingen mogelijk”, concludeert Van Osch. “We hoeven dan immers minder vaak onderhoud te verrichten aan het asfalt. En als we dat wel moeten doen, kunnen we door de ver- beterde informatie die er is beter inplannen. Ook kunnen we dan betere keuzes maken over welk asfaltmengsel het beste werkt in een bepaalde omgeving. Zoals gezegd is het een zoektocht, maar we zijn ervan overtuigd dat onze missie gaat slagen.”


KLAAR


VOOR DE WINTER? Bestel nu Steininger Reactief Asfalt


• • • •


Permanente reparatie Geen verdichting nodig Zonder oplosmiddelen Extreem snelle verharding


Actie:


Ontvang gratis 3 bussen primer t.w.v. €60 bij 1 pallet Steininger met ref.code STEINOTQ4


(geldig t/m 20 dec ’18) www.imbema.com/steininger


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65