search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Campagne   jongeren  zij-instromers


Het tekort aan arbeidskrachten in de bouw- en infrasector groeit. Met een campagne probeert Bouwend Nederland meer jongeren te interesseren voor de branche. “Veel jongeren ken- nen de sector helemaal niet”, zegt Marieke van der Post van de ondernemersorganisatie voor de bouw- en infrasector. De in- spanningen zijn daarnaast gericht op zij-instromers, herintre- ders en ook statushouders. Tekst: Richard Mooyman


B


edrijven in de bouw- en infra- sector hebben steeds meer moeite om voldoende en ge- schikt personeel te vinden. De komen- de vijf jaar zijn in totaal 94.000 arbeids- krachten nodig om de vervangingsvraag (58.000) en verwachte groei (36.000) op te vangen, volgens het Economisch In- stituut voor de Bouw (EIB). Grofweg een derde daarvan is nodig in de infrasec- tor, de rest in de bouw. Het zwaartepunt van de uitbreiding ligt in 2019 en 2020, daarna vlakt de werkgelegenheidsgroei volgens het EIB sterk af.


40 Nr.7 - 2018 OTAR


Schaarste aan vakmensen Bij veel bedrijven is de nood hoog. Al- leen al op de digitale vacaturebank komindebouw.nl stonden medio novem- ber ruim 1800 vacatures, stageplaatsen en leerwerkplekken, van graafmachinist en timmerman tot 3D Laserscan Opera- tor en Tender Engineer. Op alle niveaus zijn mensen nodig, zegt Van der Post. “Het meeste op mbo-niveau, maar ook op hbo-niveau en wetenschappelijk on- derwijs.”


Wat zijn de gevolgen van de schaarste? “Het kan zijn dat je langer moet wach- ten op projecten omdat er geen perso- neel meer is. En je ziet dat aannemers bij de aanbesteding van een project vanwege personeelsgebrek niet eens inschrijven. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat het werk doorgaat. Dat is dus een fl inke uitdaging.” De productie in de sector is na de crisis explosief gestegen aldus Van der Post. “De krapte aan personeel is merkbaar. In het verleden is dat natuurlijk wel an- ders geweest. We hebben een jarenlan- ge crisis gehad, waarbij er in de sector van veel mensen afscheid is genomen. Het is heel lastig om die weer terug te krijgen.”


Geslonken instroom De instroom vanuit het onderwijs is sterk afgenomen door slinkende leer- lingenaantallen, aldus Van der Post. “In het mbo is de instroom zelfs nagenoeg gehalveerd. Er zijn in de afgelopen ja- ren veel minder leerlingen ingestroomd in de Beroeps Begeleide Leerweg (BBL), met één dag school en vier dagen prak-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65