search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
aandrijvingen zijn compacter, betrouw- baarder, krachtiger en milieuvriendelijker geworden. Bovendien zijn ze uitstekend regelbaar. Door de grotere aantallen zijn ze ook economisch te produceren. Dit resulteert gestaag in een omschakeling van hydraulische naar elektrische aan- drijvingen. Eerst in roterende toepassin- gen zoals lieren en tandheugelaandrij- vingen. Tegenwoordig worden er echter meer en meer lineaire elektromechani- sche actuatoren gebruikt. Aanvankelijk was de markt voor elektromechanische aandrijvingen beperkt tot toepassin- gen waarbij een beperkte kracht over- wonnen moest worden, voornamelijk ter vervanging van pneumatische actuato- ren. De laatste 15 jaar is de ontwikkeling van grote schroefspindels op het niveau gekomen van middelgrote hydraulische actuatoren. De ontwikkeling van “non- oil” actuatoren heeft bovendien de wind in de rug door milieuwetgeving en meer bewustzijn bij gebruikers.


Verschuiving


Om voor elke toepassing de juiste op- lossing te selecteren is het essenti- eel om zowel elektromechanische als elektrohydraulische aandrijvingen te begrijpen. Vaak worden hydraulische aandrijvingen vervangen voor elektro- mechanische aandrijvers vanwege een gebrek aan technische kennis van hy- draulische systemen of hun hybride vor- men. De elektrificatietrend heeft geleid tot een toename van elektrisch gerich- te technische studies. Tegelijkertijd wor- den de opleidingsmogelijkheden en de aandacht voor hydraulische systemen


in technische studies minder en min- der. Als gevolg hiervan heeft de meer- derheid van de jonge ingenieurs een enorme kennis van elektrische aandrij- vingen en besturingen, maar weinig tot geen kennis, laat staan ervaring, met hydraulische aandrijvingen en besturin- gen. Deze onbalans kan leiden tot ‘ver- rassende’ technische oplossingen. De ontwikkeling in de civiele markt in Nederland onderstreept deze verschui- ving in oplossingsrichtingen. De afgelo- pen 40 jaar zijn sluisdeuren en beweeg- bare bruggen overwegend geopend en gesloten met behulp van hydraulische aandrijvingen. De laatste 15 jaar worden deze hydraulische actuatoren gestaag vervangen door elektromechanische li- neaire actuatoren. Dit meestal om mili- euredenen. Omdat elektromechanische lineaire actuatoren hun beperkingen hebben qua vermogen, schokbelastin- gen, trillingen, enz. moest er een oplos- sing worden gevonden. De oplossing is gevonden in het oude Panamawielprin- cipe, waarvan de toepassing een ople- ving beleeft in de civiele markt. Het feit dat bij deze oplossing sprake is van een groot ruimtebeslag, hoge kosten en een open tandwielaandrijving waarbij zwaar vet aan het milieu wordt blootgesteld, resulteert in een technologische stap te- rug in de tijd.


Een technisch stap voorwaarts in deze toepassing is het combineren van het beste van beide werelden: de hybride oplossing. Het gebruik van een elektri- sche aandrijving, gebruikmakend van al zijn technische voordelen in combinatie


Bosch Rexroth Bosch Rexroth, een mondiaal toonaange- vende leverancier van aandrijf- en bestu- ringstechniek, staat voor de uitdaging om baanbrekende oplossingen te bieden. Haar klanten profiteren van de middelen en inno- vatieve kracht van een wereldwijde speler, en gelijktijdig ook van de diepgaande ken- nis over lokale behoefte. Zowel de elektro- hydraulische als de elektromechanische lineaire actuator zijn ontwikkelingen van Bosch Rexroth


met een hydraulische overbrenging, ge- schikt voor het opvangen van schokbe- lastingen, trillingen en overbelastingsitu- aties. Deze aandrijving is ook dermate compact dat de noodzaak van grote kelders komt te vervallen.


De juiste keuze Bij lineaire aansturing kan de transfor- matie van rotatie naar lineaire beweging worden gerealiseerd door een mecha- nische koppeling of een hydraulische overbrenging. Beide oplossingen heb- ben hun specifieke voordelen en beper- kingen. Er is geen ‘one solution fits all’. Algemene fysieke beperkingen voor bei- de oplossingen zijn kracht, slag en ver- mogen. Een elektrohydraulische lineaire actuator is aan te bevelen in toepassin- gen met de volgende kenmerken: • vermogen groter dan 100 kilowatt; • slag groter dan 6 meter; • schokladingen en (zware) trillingen; • risico voor (onverwacht) hoge externe krachten (overbelasting);


• frequent starten / stoppen met laden; • frequente beweging door externe kracht (freewheel);


• toepassingen met een hoge snelheid / krachtspectrum (lage snelheid - hoge kracht);


• (noodsituatie) handbediening is vereist bij maximale belasting.


In toepassingen waar deze kenmerken niet van toepassing zijn, kan een elek- tromechanische lineaire actuator wor- den gebruikt.


Voor regelen van het waterpeil zijn elektromechanische lineaire actuatoren ingezet.


Meer informatie:


www.boschrexroth.com/plugged Nr.7 - 2018 OTAR


O Nr.7 - 2018TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65