search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
te krijgen op de schadeontwikkeling. Ofwel, hoe snel gaat de schadeontwik- keling? Welke schades zijn dominant? Wat zijn de invloeden die zo’n schade versnellen? Of juist vertragen? Op deze vragen willen we de antwoorden vinden, zodat we hierop beter kunnen anticipe- ren.”


Verkeersintensiteit Rest de vraag welke variabelen effect hebben op de status van het asfalt. Van Osch hierover: “Ten eerste is de ver- keersintensiteit op een weg natuurlijk van grote invloed’, zegt hij. “Met name zwaarder verkeer of meer verkeer dan waarop is gerekend, zorgt ervoor dat er eerder onderhoud noodzakelijk is.” Hij vertelt dat de weersomstandighe- den ook van invloed zijn op de kwaliteit van het asfalt. “Toch is mijn stelling dat als asfalt goed is aangelegd en er geen vocht in de constructie achterblijft, het asfalt prima bestand is tegen de diverse weersinvloeden als de hete zomers en de winters met vorst.”


Verlies van lijmkracht Ook het materiaalgedrag van de grond- stoffen die samen het asfalt vormen heeft invloed op de kwaliteit van het


asfalt. Van Osch legt uit dat asfalt be- staat uit zand, steen en bitumen, aan- gevuld met enkele andere stoffen. Het bitumen is daarin eigenlijk de zwakste schakel, vertelt hij. “Bitumen, een rest- product uit de olieraffi naderij, is binnen de samenstelling van asfalt het lijmmid- del, het houdt alles bij elkaar. Bij verou- dering van asfalt verliest bitumen zijn lijmkracht, waardoor langzaam de eer- ste steentjes losraken uit het asfalt. Als dit eenmaal begint, gaat het snel van kwaad tot erger.”


Relaties leggen Is er al een idee wat project LAM gaat onderzoeken als eenmaal alle data zijn verzameld en geanalyseerd? Van Osch vertelt dat ze binnen de projectgroep wel al een idee hebben welke rela- ties een rol spelen bij het ontstaan van schades aan het asfalt. “Een punt dat we willen onderzoeken is dat we con- stateren dat asfalt bij op- en afritten eer- der schades oplopen dan andere delen. Waarschijnlijk komt dit omdat op deze delen van de weg vaker van rijbaan wordt gewisseld en dus ook een andere belasting hebben Dit zijn voorbeelden van aannames die we willen onderzoe- ken door middel van data-analyse. Ver-


volgens kijken we of er bepaalde patro- nen zichtbaar zijn.”


Nieuwe asfaltsoort


Als eenmaal duidelijk is welke conclu- sies er uit de data-analyses zijn te trek- ken, wat zijn dan de volgende stappen? Volgens van Van Osch is het dan van belang een asfaltsoorten door te ont- wikkelen. Dat gebeurt in eerste instan- tie in een laboratoriumomgeving. Het is dan zaak dat in theorie zo nauwkeu- rig mogelijk is te voorspellen hoe lang dit nieuw ontwikkelde asfalt meegaat. De volgende stap is dan om deze ver- wachting te toetsen na aanleg. Van Osch: “Als we het asfalt hebben aan- gelegd kunnen we de balans opmaken: wat is goed gegaan met dit nieuwe as- falt en wat kan nog worden verbeterd? Blijft de theoretische voorspelling over- eind of moeten we deze bijsturen? En indien we moeten bijsturen, wat zijn dan de hulpmiddelen waarmee we dit kun- nen doen?”


Just-in-time-onderhoud Weer een stap verder is dat als het nieu- we asfalt op meerdere plekken is aan- gelegd. Dan moet in de periode tussen aanleg en het verwachte onderhoud ge-


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65