search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
OTAR viert komend jaar het 100-jarig bestaan. Het in maart 1916 gestarte verenigingsblad van de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren Rijkswaterstaat is uitgegroeid tot een zelfstandig vaktijdschrift en volwaardig platform dat onder de licentie van de Vereniging van Infrabeheerders wordt uitgegeven. 100 jaar is synoniem met 100 jaar verhalen. Jaap Rus (95 jaar) is een van die markante RWS-ers van wie het cv leest als een mooi geschiedenisboek. OTAR interviewde Jaap als opmaat naar haar eeuwfeest. Tekst: Jos van Maarschalkerweerd - met inbreng van Henk van de Laak en Kees Abrahamse


Westerschelde in Zeeland eerst terug- veroverd moeten worden. De Atlantik- wall aan de kust van Walcheren moest daarom vanuit zee doorbroken worden. Deze laatste invasie vond begin novem- ber 1944 plaats in Westkapelle en Vlis- singen. Leden van verschillende Zeeuw- se verzetsgroepen hebben tijdens deze slag de geallieerde troepen geholpen, onder meer als gids en door zelf mee te vechten. Op zaterdag 31 augustus 2019 zal de Slag om de Schelde - 75 jaar na dato – offi cieel worden herdacht in Ter- neuzen.


kinderen. Zijn vader Jan dreef een touw- slagerij en brandstoffenhandel in Goes. Jaap wilde van jongs af aan graag piloot worden. Hij was geabonneerd op het blad Vliegwereld en ontwierp zelfs vlieg- tuigen in zijn vrije tijd. Door de oorlog kon hij die passie niet verwezenlijken. Uiteindelijk studeerde hij af in de weg- en waterbouwkunde aan het Zeeuws Technisch Instituut, de voorloper van de HTS Vlissingen, die nu onderdeel is van de Hogeschool Zeeland. Tijdens zijn ar- beidzame leven was Jaap werkzaam als waterbouwkundig ingenieur (ing) bij Rijkswaterstaat. Hij trouwde met Miep Joosse en zij kregen drie dochters. De Tweede Wereldoorlog heeft Jaap ge- vormd en aan de basis gestaan van een zeer interessante carrière bij Rijkswater- staat.


J


     Jaap zat nog op de Hogere Burger School (de HBS) toen hij lid werd van een verzetsgroep in Goes. Hij kon er niet tegen dat alles werd verboden. Jaap: ”Het verzet deed ik in het geheim. Zelfs mijn ouders wisten het niet”. Jaap fungeerde als ordonnans voor de com- municatie met de leiding op Zuid-Beve- land. Hij kwam terecht in de hulp aan onderduikers en verrichtte spionage- werk. Zo observeerde hij Duitse trans- porten via het spoor, een radiostation ten zuiden van Goes richting ‘s Graven-


aap Rus werd geboren op 29 november 1923 in Goes; hij is de oudste zoon uit een gezin met vier


polder en munitiedepots. Hij rapporteer- de aan zijn ondercommandant, die de berichten doorstuurde naar de zender in Middelburg, waar weer verbindingen waren met Holland en Engeland.


   Aanvankelijk was Jaap vrijgesteld van de Arbeitseinsatz vanwege zijn vervolg- studie op het Zeeuws Technisch In- stituut (ZTI), maar uiteindelijk werd hij toch opgeroepen. Eerst wilde hij on- derduiken, maar toen bleek dat hij te- werkgesteld werd bij Todt, de bouwor- ganisatie van de Duitse Wehrmacht in Westkapelle op Walcheren, droeg zijn ondercommandant hem op om aldaar de verdedigingswerken van de Atlan- tikwall te observeren. De tewerkgestel- den kwamen tijdens het transporteren van zakken zand en dergelijke dicht bij de verdedigingswerken en Jaap kon de radarpost ten zuiden van Westkapelle, de bunkers, mijnenvelden, geschut en de versperringen op het strand redelijk goed observeren. Thuisgekomen maak- te hij geografi sche en technische schet- sen en gaf deze aan zijn ondercomman- dant. Die informatie is mogelijk gebruikt voor de geallieerde bombardementen.


   


Na de invasie in Normandië in 1944 wa- ren de aanvoerwegen naar het front te lang geworden voor een snelle opmars. De havens van Antwerpen zouden ge- bruikt kunnen worden voor aanvoer van nieuw materieel, maar dan zou de





In de loop van de oorlog moest een deel van Rus’ verzetsgroep onderduiken. Meerdere leden van het Goese verzet hebben de oorlog niet overleefd. Ook Jaap werd gezocht, waardoor hij alsnog moest onderduiken. Bij onraad kroop hij in de onderkeldering onder een van de bedsteden in de alkoof van zijn ouder- lijk huis. De ene nacht sliep hij thuis, de andere nacht bij de buren. De nacht dat de Duitsers Jaap zochten, sliep hij bij de buren. Hij heeft als 20-jarige de laarzen van de SD’ers in zijn ouderlijk huis ho- ren stampen.


  Na in 1945 cum laude te zijn geslaagd aan het Zeeuws Technisch Instituut be- gon Jaap als Technisch Ambtenaar bij de Dienst Openbare werken Bevelan- den te Goes. In de avonduren volgde hij een cursus aan hetzelfde ZTI als voor- bereiding voor het in 1947 door het Mi- nisterie van Wederopbouw af te nemen vergelijkend examen Technisch Amb- tenaar van de Rijkswaterstaat voor de recrutering van dienstkringhoofen. Een zeer zwaar examen. Van de 27 kan- didaten slaagden er 13 en werden de 4 hoogsten benoemd. Zo kwam Jaap de Rijkswaterstaat binnen. Hij werd in 1948 toegevoegd aan het hoofd van de dienstkring Hansweert. Jaap: “Alles was na de oorlog kapot en moest gerepa- reerd worden. Door het ontbreken van betonijzer werden er zelfs spoorstaven


Nr.7 - 2018 OTAR OTAR Nr.7 - 2018 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65