search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
gemarkeerd door de bouw van de Vla- ketunnel. Een belangrijk issue was de diepteligging van de tunnel. Jaap: “ik heb overleg gehad met de directeur van het Economisch Technologisch Instituut Zeeland en het Provinciaal bestuur, om- dat zij de tunnel anderhalve meter die- per wilden hebben dan voor de bin- nenscheepvaart nodig was. Dat hield verband met een mogelijke beperkte zeehavenontwikkeling in het oostelij- ke gedeelte van de Oosterschelde; het z.g. Reimerswaalplan.” De Hoofddirec- tie van de Waterstaat heeft ingestemd met deze diepere ligging. Jaap: “Voor de tunnelbouw was ik lid van de com- missie Wateronttrekking Vlaketunnel. Uit bodemonderzoek bleek dat het ge- bied rondom de Vlaketunnel zeer ge- voelig was voor wateronttrekking. Tij- delijke verlaging van het grondwaterpeil zou doorwerken in een groot gebied van Zuid-Beveland. Omdat voor de bou- welementen tot NAP-14 m water ont- trokken moest worden, heb ik de Di- rectie Sluizen en Stuwen voorgesteld retourbemaling toe te passen. Dat was niet nodig, vond men. De schade aan huizen, een kerk en land- en tuinbouw, zoals verdroging van boomgaarden, was uiteindelijk 10% van de bouwsom!” Na een harde confrontatie met de om- geving is men uiteindelijk akkoord ge- gaan met een taxatiecommissie waar- in zowel taxateurs vanuit de landbouw als vanuit de Waterstaat zitting hadden. Onder protest van landbouwers, die het motto voerden ‘Over deze weg gaat


men recreëren en laat de boeren maar creperen’ is de tunnel in 1975 openge- steld door minister Westerterp. Na een grote reorganisatie binnen de Water- staat werd Jaap in 1978 benoemd tot Hoofd van de afdeling Beheer en On- derhoud, Waterhuishouding en Water- keringen en Aanpassingswerken van de Directie Zeeland.


  Naast de coördinerende rol van het be- heer van de natte infrastructuur werd Jaaps belangrijkste taak het opzetten van de toekomstige beheerorganisatie voor de stormvloedkering Oosterschel- de. Jaap: “De afdeling Aanpassingsza- ken moest zich bezig gaan houden met de afwikkeling van alle gevolgschade die de bouw van de stormvloedkering in de regio met zich mee zou brengen in het kader van de Deltawet en de Deltascha- dewet. Daaronder viel ook het afwikke- len van bestuurscompensatieverzoe- ken voor schades, die niet vielen onder de Deltaschadewet. Jaap heeft mooie verhalen bijvoorbeeld over de mossel- vissers. Jaap: “Die vissers uit Yerse- ke dachten alle veranderingen aan hun mosselpercelen op het conto van Rijks- waterstaat te schuiven. Door de Delta- dienst is een meetsysteem over de Oos- terschelde gelegd, waardoor objectief zichtbaar werd waar wij verantwoorde- lijk waren voor de verandering. Van de claims die nadien binnenkwamen was onomstotelijk duidelijk dat wij niet ver- antwoordelijk waren voor alle verander-


de omstandigheden. Geen enkele claim hield meer stand. Dat is me door de mosselvissers niet in dank afgenomen.” Door het tussentijdse politieke besluit om de Oosterschelde open te houden, ontstond ook een nieuwe situatie voor het waterbeheer. Mosselpercelen ble- ven behouden en de belangen van één daarvan confl icteerde met een lozings- punt op de Oosterschelde van een ge- plande RWZI (rioolwaterzuiveringsin- stallatie) op Schouwen Duiveland. Jaap: “Omdat de dreiging er was dat de RWZI niet in gebruik zou kunnen worden ge- nomen, ontstond een rel van jewelste en een claim van 20 miljoen gulden. Ik ben toen met Henk Saeijs, onze mili- euadviseur bij de Deltadienst en latere HID van de Directie Zeeland, een veld- bezoek gaan afl eggen om te kijken naar een andere plek voor de lozingspijp van de RWZI. Daar werden we achterna ge- zeten door een stel stieren en hebben we voor ons leven moeten rennen.”


 


Het toekomstig beheer Oosterschelde- kering is wat bijzonders geweest. Jaap kwam in de Amerikaans-Nederlandse werkgroep van Rand Corporation en Rijkswaterstaat BARCON terecht, dat staat voor BARrier CONtrol. Deze werk- groep bepaalde de veiligheidssluitstra- tegieën met inachtneming van de mili- euwaarden. Die strategieën bepaalden ook de constructie van de kering, dus dat was een zeer belangrijke werkgroep. Vervolgens moesten deze strategieën onder Jaaps leiding geoperationaliseerd worden. De opdracht luidde: ‘ervoor zor- gen dat Zeeland in 1986 (opening van de stormvloedkering) met voldoende


10 Nr.7 - 2018 OTAR Nr.7 - 2018 OTAR


1985 Jaap bij zijn afscheid voor de Oosterscheldekering


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65