search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ders en muziekstreamingdienst Spoti- fy. In mei stond de organisatie zelfs op de Libelle Zomerweek in Almere. Dit om moeders te beïnvloeden, want die heb- ben op hun beurt weer grote invloed op de studiekeuze van hun kind.


Imago


Hoe is het imago van de branche on- der jongeren? “Veel jongeren kennen de sector helemaal niet, dat is zeker het geval in verstedelijkt gebied. Bij- na iedereen werkt daar in de diensten- sector. Vroeger had je nog wel een va- der of oom die werkte als timmerman of in de bouw. Op het platteland zie je dat nog wel meer. Maar de schrik zit er daar vaak nog in vanwege de conjunctuurge- voeligheid. Veel mensen hebben in het achterhoofd: als het slecht gaat, dan kan ik mijn baan kwijtraken.” Bij velen bestaat nog het beeld van zwaar en vies werk, maar volgens Van der Post is dat vaak niet terecht. “Op zoveel plaatsen gaat dat tegenwoordig heel anders. Je hebt metselrobots en ook stratenmakers werken met machi- nes. Er wordt ook steeds meer digitaal gewerkt.”


Bouwend Nederland is verder actief op scholen. “We geven voorlichting en wer- ken samen met decanen. Ook zijn we bezig met technasia, scholen met een


42 Nr.7 - 2018 OTAR


examenvak onderzoek en technologie. Met die scholen proberen we bijvoor- beeld opdrachten te bedenken voor een examenvak. Ook werken we samen met het nieuwe vmbo Bèta Challenge.”


Bouwend Nederland treedt verder via opleidingsbedrijven op als intermediair tussen bouwbedrijven en onderwijsin- stellingen. “Opleidingsbedrijven bege- leiden jongeren in de beroepspraktijk- vorming en onderhouden contacten met vmbo-scholen, roc’s en de bedrijven.” Het effect van de jongerencampagne is volgens Van der Post nog niet goed vast te stellen. “We zien meer traffic naar onze website en de voorlichtingsbij- eenkomsten worden goed bezocht. En gelukkig is er weer een stijging van het aantal inschrijvingen op de opleidingen. Dat komt natuurlijk ook omdat de eco- nomie aantrekt.”


Nieuwe doelgroepen Bouwend Nederland probeert meer meisjes en vrouwen te interesseren voor de branche. Volgens Post zijn er bij bouwkunde en civiele techniek in- middels al veel vrouwelijke studenten. “Dat gaat heel goed. Op het mbo is nog wel een slag te winnen. Maar er zijn be- roepen, die vinden meisjes gewoon niet leuk.”


De organisatie overweegt een speciaal project voor de Randstad. “Volgend jaar gaan we kijken of we allochtone jonge- ren meer kunnen betrekken. Hun ouders raden de bouw en infra vaak af, zij zien liever dat hun kinderen een economi- sche opleiding volgen. Maar op dat ni- veau is er vaak geen werk, terwijl je in onze sector met mbo-4 een hele aardi- ge functie kunt hebben met lease-auto en pak, waarbij je ook nog anderen kunt aansturen.”


Bouwend Nederland richt zich sinds dit jaar ook op andere doelgroepen zo- als zij-instromers, herintreders en sta- tushouders. “We gaan het niet redden door ons alleen op jongeren te richten, zo stelt het EIB. Bij het UWV proberen we bijvoorbeeld duidelijk te maken dat iemand met een opleiding mbo gaming ook terecht in de bouw, waar alles in snel tempo digitaliseert. Virtueel bou- wen wordt steeds belangrijker, denk aan het 3D Bouw Informatie Model (BIM). Dat was een eye-opener voor het UWV.” “Bedrijven leiden zelf zij-instromers op uit andere sectoren of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn er zij-instromers die de sector eer- der hebben verlaten. Zo proberen we mensen uit de metaalsector te verleiden om naar de bouw te komen.” Voor zij-instromers zijn voorlichtings-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65